Jak postupovat při dopravní nehodě

Způsobil jste svým vozidlem škodu v ČR ?

1) Poškozenému sdělte:
– své jméno, příjmení a bydliště,
– jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla,
– název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy
– státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena.

2) S ostatními účastníky nehody vyplňte formulář o škodné události (je vhodné mít takový formulář k dispozici), jehož provedení se u jednotlivých pojistitelů může lišit, případně použijte formulář „evropský záznam dopravní nehody“. Pokud žádný takový formulář k dispozici nemáte, sepište pokud možno spolu s ostatními účastníky nehody písemný dokument, v němž uveďte všechny základní identifikační údaje k nehodě (datum, čas a místo nehody), k jejím účastníkům a k zúčastněným vozidlům a popište, jak k nehodě došlo a jaké škody a komu vznikly. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.

3) V případě, že:
– při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
– k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100 000 Kč,
– hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby, neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR.
Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

4) Pokud nedošlo při nehodě ke zranění nebo usmrcení a pokud vzniklá škoda nepřesahuje 100 000 Kč, nemusíte nehodu hlásit Policii ČR, jestliže se s ostatními účastníky nehody písemně dohodnete na zavinění. Za písemnou dohodu o zavinění lze považovat formulář o škodné události, pokud z jeho obsahu zavinění konkrétní osoby jednoznačně vyplývá a pokud je tento formulář také podepsán všemi osobami, jichž se dohoda o zavinění nehody týká.

5) Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla), informace o zaplaceném ČKP příspěvku a povinného ručení a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).

6) Bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
– oznamte, že došlo ke škodné události, s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události,
– předložte k této škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.

Způsobil Vám někdo v ČR škodu svým vozidlem ?

1) Zjistěte si od škůdce nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů:
– jeho jméno, příjmení a bydliště,
– jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
– státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena
– název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy
– pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3, 4) nebo hraničního pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

2) S ostatními účastníky nehody vyplňte formulář o škodné události (je vhodné mít takový formulář k dispozici), jehož provedení se u jednotlivých pojistitelů může lišit, případně použijte formulář „evropský záznam dopravní nehody“. Pokud žádný takový formulář k dispozici nemáte, sepište pokud možno spolu s ostatními účastníky nehody písemný dokument, v němž uveďte všechny základní identifikační údaje k nehodě (datum, čas a místo nehody), k jejím účastníkům a k zúčastněným vozidlům a popište, jak k nehodě došlo a jaké škody a komu vznikly. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.

3) V případě, že:
– při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
– k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí, nebo na jiných věcech částku 100 000 Kč,
– hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby, neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR.
Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

4) Pokud nedošlo při nehodě ke zranění nebo usmrcení a pokud vzniklá škoda nepřesahuje 100 000 Kč, nemusíte nehodu hlásit Policii ČR, jestliže se s ostatními účastníky nehody písemně dohodnete na zavinění. Za písemnou dohodu o zavinění lze považovat formulář o škodné události, pokud z jeho obsahu zavinění konkrétní osoby jednoznačně vyplývá a pokud je tento formulář také podepsán všemi osobami, jichž se dohoda o zavinění nehody týká.

5) Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).

6) Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

7) S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na příslušného pojistitele škůdce, respektive na Českou kancelář pojistitelů , pokud jde o nárok na plnění z garančního fondu . Zde specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu.

8) Pokud se Vám nepodařilo od škůdce zjistit údaje o pojistiteli škodícího vozidla, můžete pojistitele škodícího vozidla hledat v databázi České kanceláře pojistitelů buď pomocí internetu, nebo na tel. čísle +420 2 21413111. V případě telefonické komunikace nebo korespondence s ČKP uveďte vždy co nejvíce údajů o nehodě a o škodícím vozidle.

TIP: Může se stát, že jeho havarijní stav udělá z vozidla dělá nepojizdný vrak. Mnoho majitelů by v tomto případě napadla otázka, jak odhlásit auto a nechat si ho na díly. Jistě existuje cesta, jak si ponechat funkční díly, ale zbylá karoserie musí být vždy ekologicky zlikvidována.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang