Jak odhlásit auto a nechat si ho na díly

Ať už je plánované, či neplánované, rozloučení s vozidlem může být pro každého majitele výzvou. Někdy se může stát, že již není možné udržet vozidlo v provozu a rozhodnutí o jeho odhlášení z evidence je nevyhnutelné. Jak odhlásit auto a nechat si ho na díly a je to v České republice vůbec možné? 

Pro mnoho motoristů se tento scénář stává reálnou možností, zejména pokud je vozidlo v havarijním stavu nebo jeho oprava přestává být ekonomicky výhodná.

Shrnutí článku

V současné době neexistuje cesta, jak odhlásit auto a nechat si ho na díly.

Není tedy možné registrovat vozidlo mimo provoz a ponechat ho na soukromém pozemku nebo využít jeho díly pro opravu jiných vozidel.

Prodej auta na náhradní díly je možný. Přispívá navíc k recyklaci a ochraně životního prostředí tím, že umožní znovupoužití použitelných součástí a minimalizuje množství odpadu.

Jak odhlásit auto a nechat si ho na díly v České republice

Od roku 2021 se v České republice změnila pravidla pro odhlášení auta. Již neexistuje cesta, jak odhlásit auto a nechat si ho na díly. 

Existují však dvě legální možnosti, jak s takovým autem naložit:

1. Ekologická likvidace:

 • Auto majitel odveze do autorizovaného vrakoviště, které ho ekologicky zlikviduje.
 • Vrakoviště následně vystaví potvrzení o likvidaci, které je potřeba pro odhlášení auta na úřadě s rozšířenou působností. 
 • Za likvidaci auta se obvykle neplatí, ale některá vrakoviště mohou požadovat poplatek za demontáž.

2. Prodej auta na náhradní díly:

 • Auto lze také prodat jako nepojízdné zájemci, který ho využije na díly.
 • V tom případě je nutné sepsat kupní smlouvu a kupujícímu předat velký technický průkaz.
 • Nový majitel vozidla je při použití na náhradní díly však povinen nechat zbylou karoserii zlikvidovat na autorizovaném vrakovišti.

Odhlásit auto a nechat si ho na díly tedy nelze, je však možné auto na díly prodat. K tomu je potřeba dobře sepsaná kupní smlouva.

Kde odhlásit auto a co je k tomu potřeba

Kde odhlásit auto v České republice? Na příslušném místním dopravním úřadě. Proces odhlášení vozidla z evidence probíhá na základě podání žádosti o odhlášení, kterou majitel vozidla podává na příslušném úřadu v místě svého trvalého bydliště nebo sídla firmy, pokud se jedná o firemní vozidlo. 

Některé dopravní úřady umožňují podání žádosti online prostřednictvím jejich webových stránek, zatímco jiné vyžadují osobní návštěvu úřadu

 • Pro odhlášení auta budou vlastníci vozidla potřebovat velký technický průkaz, potvrzení o likvidaci (v případě ekologické likvidace) a občanský průkaz.
 • Odhlášení auta se provádí na úřadě obce s rozšířenou působností (podle bydliště držitele auta).
 • Za odhlášení auta se platí poplatek 800 Kč.

Důležité: Pokud není auto odhlášeno, nadále trvá nutnost platit povinné ručení. V případě ekologické likvidace auta má jeho majitel nárok na vratku poplatku za recyklaci.

Jak odhlásit auto a nechat si ho na díly krok za krokem

Od roku 2021 došlo v České republice ke změně pravidel týkajících se odhlášení automobilu. Nově již není možné provést odhlášení vozidla z evidence pouze za účelem využití jeho dílů. 

Tato změna znamená, že není možné registrovat vozidlo mimo provoz a ponechat ho na soukromém pozemku nebo využít jeho díly pro opravu jiných vozidel.

Místní dopravní úřady nyní požadují důkazy o tom, co se stalo s vozidlem po jeho odhlášení, což znamená, že pouhé odhlášení a ponechání vozidla na díly již není možné.

Tato změna v právních předpisech má za cíl zvýšit transparentnost a zamezit nelegálnímu využití odhlášených vozidel.

Krok 1: Příprava vozidla

Je důležité provést určité přípravné kroky. Ty zahrnují kontrolu vozidla a zaznamenání jeho stávajícího stavu. Může být užitečné pořídit si fotografie vozidla z různých úhlů, zejména pokud je v plánu prodat některé jeho části.

Krok 2: Kontaktování příslušných úřadů

Pro odhlášení vozidla z evidence je potřeba se obrátit na příslušný dopravní úřad. Lze tak učinit osobně nebo prostřednictvím elektronického systému. Doporučuje se předem zjistit, jaké dokumenty jsou nutné, a mít je připraveny. Mezi běžné požadavky patří technický průkaz, registrační doklady a doklad totožnosti.

Krok 3: Výběr dílů k uložení

Pokud je v plánu využití vozidla na díly, je vhodné provést inventuru a určit, které části jsou stále v dobrém stavu a mohou být použity. 

Součástí procesu by mělo být i zvážení za jak dlouho se vybije autobaterie v případě delšího odstavení vozu.

Krok 4: Demontáž a skladování

Po odhlášení vozidla z evidence lze začít s demontáží a skladováním požadovaných dílů. Je důležité postupovat opatrně a dodržovat bezpečnostní předpisy. Důležité je také zajistit, aby byly uložené díly chráněny před poškozením a ztrátou.

Krok 5: Likvidace zbývajícího vozidla

Poté, co byly vyjmuty všechny použitelné díly, je čas se zbavit zbývající části vozidla

Krok 6: Dodržování předpisů

Je důležité dodržovat všechny platné předpisy a právní požadavky týkající se odhlášení vozidla a využití jeho dílů. Nedodržení těchto předpisů může mít právní následky.

Odhlášení vozidla a jeho využití na díly může být efektivním způsobem, jak získat užitek z vozidla, které již není vhodné pro běžný provoz. Dodržováním správných postupů a dodatečných opatření lze tento proces provést legálně a bez problémů.

Jak prodat auto na náhradní díly

Prodej auta jako souboru náhradních dílů je možností pro majitele vozidla, kteří se rozhodnou prodat své auto ve formě, kdy se jednotlivé části vozidla prodávají odděleně jako náhradní díly.

Tento přístup je často využíván v případech, kdy je vozidlo vážně poškozeno, nebo již není provozuschopné, avšak obsahuje stále funkční a použitelné části, které mohou být cenné pro ostatní majitele stejného typu vozidla. 

Tento postup umožňuje majitelům získat finanční prostředky za použitelné součásti vozidla, které již není možné nebo výhodné opravit či provozovat, zatímco ostatní majitelé stejného typu auta mohou využít tyto díly k opravě svých vozidel.

Tento proces obvykle zahrnuje demontáž vozidla, vyjmutí použitelných dílů a jejich následný prodej na specializovaných trzích s náhradními díly. Zbylá karoserie musí být vždy ekologicky zlikvidována. 

Prodej auta na náhradní díly přispívá k recyklaci a ochraně životního prostředí tím, že umožní znovupoužití použitelných součástí a minimalizuje množství odpadu.

Jak by měla vypadat kupní smlouva auta na náhradní díly?

Kupní smlouva auta na náhradní díly je velmi důležitým krokem k tomu, jak prodat auto na náhradní díly.

Kupní smlouva na auto na náhradní díly by měla obsahovat následující náležitosti:

1. Údaje o prodávajícím a kupujícím

 • jméno, příjmení a adresa prodávajícího
 • jméno, příjmení a adresa kupujícího

2. Identifikace vozidla

 • výrobce a typ vozidla
 • VIN kód
 • registrační značka (RZ)
 • stav tachometru

3. Kupní cena

 • celková kupní cena za vozidlo
 • způsob platby

4. Prohlášení prodávajícího

 • prohlášení, že prodávající je oprávněným vlastníkem vozidla
 • prohlášení, že vozidlo není zatíženo žádnými zástavními právy
 • prohlášení o stavu vozidla (např. že je havarované, nepojízdné)

5. Prohlášení kupujícího

 • prohlášení, že kupující si je vědom stavu vozidla
 • prohlášení, že kupuje vozidlo na náhradní díly

6. Podpisy obou stran

Další informace:

 • Kupní smlouva na auto by měla být sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou stranu.
 • Je vhodné nechat si kupní smlouvu ověřit.

Doporučení:

Do kupní smlouvy je vhodné zahrnout i další informace, například:

 • seznam vybavení, které je součástí prodeje
 • kontaktní údaje na obě strany
 • datum a místo podpisu smlouvy

Upozornění:

Informace v tomto článku jsou pouze obecného charakteru a nenahrazují odbornou pomoc. V případě nejasností se obraťte na advokáta.

Důvody prodeje auta na náhradní díly mohou být různé

Prodej auta na náhradní díly může být atraktivní volbou z několika důvodů:

Havarijní poškození: Pokud vozidlo utrpělo vážné poškození v důsledku nehody, prodej na náhradní díly umožňuje získat finanční náhradu za poškozené části.

Starší věk vozidla: U starších vozidel může být nákladné provádět opravy. Prodej na náhradní díly umožňuje získat peníze za použitelné součásti a minimalizovat ztráty.

Nedostupnost náhradních dílů: Pro méně běžné modely automobilů může být obtížné sehnat náhradní díly. Prodej na náhradní díly umožňuje ostatním majitelům stejného modelu udržet svá vozidla v provozu.

Potřeba peněz: Prodej náhradních dílů může být rychlým způsobem, jak získat peníze, zejména pokud není možné provést kompletní opravu vozidla.

Recyklace a ochrana životního prostředí: Prodej na náhradní díly přispívá k recyklaci a minimalizaci odpadu. Použitelné části vozidla mohou být znovu využity, což snižuje potřebu výroby nových součástí a snižuje ekologický dopad.

Upgrade na novější model: Majitelé mohou rozhodnout prodej staršího vozidla na náhradní díly, pokud se rozhodnou pro upgrade na novější model. Tímto způsobem mohou získat finanční prostředky na nákup nového vozu.

Jak auto prodat co nejrychleji

Zde je několik kroků, které se obecně doporučuje podniknout k úspěšnému prodeji:

1. Provedení inventury a určení stavu vozidla

Než se majitel rozhodne prodat auto na náhradní díly, je potřeba provést důkladnou inventuru a zjistit, které části vozidla jsou stále použitelné a mohou být pro další použití vhodné.

2. Selekce všech cenných dílů

Následuje demontáž a výběr všech cenných dílů, které mohou být atraktivní pro potenciální kupce náhradních dílů. To může zahrnovat motor, převodovku, dveře, kapotu, nárazníky a další součásti.

3. Detailní popis nabízených dílů

Je důležité zajistit přesný popis každého dílu, který je nabízen k prodeji. Popis by měl obsahovat informace o značce, modelu, stavu a historii používání. Fotografie dílů mohou také přilákat pozornost potenciálních kupců.

4. Zveřejnění inzerátu

Inzerce nabízených dílů na specializovaných online platformách, jako jsou například prodejní weby s náhradními díly nebo automobilové fóra je dalším krokem. Zde lze cílit na širokou skupinu lidí, kteří aktivně hledají konkrétní náhradní díly pro svá vozidla.

5. Stanovení spravedlivé ceny

Uvést realistickou cenu pro nabízené díly na základě jejich stavu, stáří a dostupnosti na trhu je nezbytné. Hodí se zohlednit také ceny podobných dílů nabízených jinde.

6. Komunikace s kupci

Na dotazy potenciálních kupců se vyplatí odpovídat rychle a poskytovat jim veškeré potřebné informace. Lze také nabídnout možnost prohlídky dílů osobně nebo fotografiemi.

7. Dokončení prodeje

Prodávající by neměl zapomenout na formality spojené s převodem vlastnictví a předávkou dílů. A zajistit, aby byly správně zaplaceny.

Sledováním těchto kroků a dodržováním správných postupů lze úspěšně prodat auto na náhradní díly a získat z něj ještě nějakou užitečnou hodnotu.

Jak odhlásit auto bez ekologické likvidace? 

V České republice od roku 2021 neexistuje cesta, jak odhlásit auto bez ekologické likvidace.

Pro vyřazení vozidla z evidence bez ekologické likvidace platí pouze dvě výjimky:

1. Fyzické zničení vozidla:

 • Pokud je vozidlo fyzicky zničeno, například při havárii, může ho majitel vyřadit z evidence bez ekologické likvidace.
 • K vyřazení bude však potřebovat potvrzení o likvidaci od pojišťovny (v případě havárie) nebo policejní protokol (v případě krádeže).

2. Prodej do zahraničí:

 • Vozidlo je možné prodat do zahraničí a kupující ho pak vyřadí z evidence v zemi svého bydliště.
 • Pro vyřazení vozidla v České republice bude majitel potřebovat kupní smlouvu a doklad o vývozu vozidla.

V obou výše uvedených případech vyřazení vozidla z evidence bez ekologické likvidace je nutné vozidlo odhlásit na úřadě obce s rozšířenou působností (podle bydliště držitele vozidla). Za vyřazení vozidla se platí poplatek 800 Kč.

Kde sehnat doklad o ekologické likvidaci? 

Doklad o ekologické likvidaci se v České republice nazývá Potvrzení o provedení ekologické likvidace. Lze ho získat pouze na autorizovaném vrakovišti, které následně auto ekologicky zlikviduje.

Postup pro získání dokladu o ekologické likvidaci:

 1. Výběr autorizovaného vrakoviště
  • Seznam autorizovaných vrakovišť se dá najít například na webu Ministerstva životního prostředí.
 2. Dodání vozidla na vrakoviště
  • Pokyny pro dodání vozidla zpravidla předá samotné vrakoviště.
 3. Doklady
  • Na vrakovišti je potřeba předložit velký technický průkaz a občanský průkaz.
 4. Uhrazení poplatku
  • Za ekologickou likvidaci se obvykle neplatí, ale některá vrakoviště můžou požadovat poplatek za demontáž.
 5. Potvrzení o provedení ekologické likvidace
  • Vrakoviště po provedení ekologické likvidace vystaví Potvrzení o provedení ekologické likvidace.

Otázka na odpověď, kde sehnat doklad o ekologické likvidaci je tedy jednoduchá, jeho vydání vždy musí předejít samotná likvidace ať už vozu, či zbylé karoserie po rozprodání náhradních dílů. 

Závěrem lze konstatovat, že odhlášení vozidla a jeho využití na díly je proces, který vyžaduje správnou znalost postupů a povinností stanovených českými zákony. Při provedení odhlášení je důležité postupovat podle platných předpisů a zajistit správnou dokumentaci procesu.

Využití odhlášeného vozidla na díly je ekonomicky příznivé a zároveň přispívá k udržitelnosti a efektivnímu využití zdrojů.

I přes tento proces je však třeba dbát na ekologické zásady a zodpovědné nakládání s nepotřebnými částmi vozidel. Důkladné provedení odhlášení a následného využití vozidla na díly tak představuje užitečnou alternativu, která může přinést výhody jak majiteli, tak i dalším zájemcům o náhradní díly.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang