Evidenční kontrola nepojízdného vozidla – bez auta, bez STK

Jak probíhá evidenční kontrola nepojízdného vozidla, auta bez STK či dokonce evidenční kontrola bez auta? Tyto informace jsou užitečné takřka pro každého motoristu. 

Evidenční kontrola, zkráceně „evidenčka“, je administrativní úkon, který slouží k ověření údajů o vozidle v registru vozidel. Provádí se při změně vlastníka, zápisu tažného zařízení, změně barvy karoserie a dalších úkonech.

Shrnutí článku

Pro evidenční kontrolu není nutné, aby bylo vozidlo pojízdné. Nepojízdné auto není problém.

Bez auta evidenční kontrola ve většině případů není možná. Pro ověření údajů o vozidle je nutná jeho fyzická kontrola na stanici technické kontroly (STK).

Evidenční kontrola bez auta je možná pouze v případě, že je auto nepojízdé.

Evidenční kontrola není závislá na platnosti technické kontroly. Je možné ji provést s autem, které nemá platnou STK.

Bez platného průkazu technické způsobilosti (STK) a evidenčního štítku vozidlo nesmí být provozováno na veřejných komunikacích.

„Evidenčka“: O co se jedná? 

Evidenční kontrola, zkráceně „evidenčka“, je administrativní úkon, který slouží k ověření údajů o vozidle v registru vozidel. Provádí se fyzickou kontrolou vozidla na stanici technické kontroly (STK).

Pro každého majitele vozidla je povinností pravidelně absolvovat tento proces, který má za cíl zajistit, že vozidlo splňuje veškeré technické normy a je bezpečné pro provoz na silnicích.

Evidenční kontrola vozidel je nedílnou součástí systému silniční bezpečnosti, která hraje klíčovou roli při minimalizaci rizik a zajištění bezpečného provozu.

Účelem evidenční kontroly je potvrdit, že skutečný stav vozidla odpovídá údajům uvedeným v technickém průkazu a v registru vozidel. Kontroluje se VIN kód, typ motoru, barva karoserie, zápis tažného zařízení, počet míst k sezení a další údaje.

Evidenční kontrola auta je nutná v případě:

 • změny vlastníka vozidla, resp. u plné moci k přepisu auta
 • změny barvy karoserie
 • zápisu tažného zařízení
 • změny typu paliva
 • dovozu vozidla ze zahraničí
 • trvalého vývozu vozidla ze země
 • změny údajů v technickém průkazu
 • ztráty nebo odcizení technického průkazu

Evidenční kontrolu vozidla není třeba absolvovat, pokud:

 • Proběhla technická kontrola (STK) a na vozidle se nemění žádné údaje
 • Probíhá přeregistrace vozidla v rámci rodiny (manžel/manželka, rodiče/děti)

Evidenční kontrola je důležitým krokem pro zajištění správné evidence vozidel v České republice. Pomáhá předcházet podvodům a zajišťuje bezpečnost na pozemních komunikacích. Pro řidiče je důležité vědět, proč je tento proces nutností a jaké vyžaduje evidenční kontrola doklady k předložení.

Evidenční kontrola auta – STK

Evidenční kontrola auta se provádí na stanici technické kontroly

Při evidenční prohlídce vozidla se kontroluje:

 • VIN kód vozidla
 • typ motoru a jeho číslo
 • barva karoserie
 • zápis tažného zařízení
 • počet míst k sezení
 • výrobní štítek vozidla a jeho údaje
 • vybavení pevnou přepážkou oddělující nákladní prostor od cestujících (u nákladních a užitkových vozidel)

Jak dlouho trvá evidenční kontrola? Evidenční kontrola v České republice obvykle trvá 15 až 30 minut. V případě složitějších vozidel nebo v případě zjištění závad může kontrola trvat déle.

Evidenční kontrola nepojízdného vozidla

Existují dva způsoby, jak provést evidenční kontrolu nepojízdného vozidla:

1. Odtažení:

 • Nepojízdné auto lze nechat odtáhnout na stanici technické kontroly (STK), kde se evidenční kontrola běžně provádí.
 • Je důležité mít s sebou všechny potřebné doklady.

2. Dočasná registrace:

 • Pokud je auto nepojízdné z důvodu technické závady, doporučuje se zažádat o dočasnou registraci.
 • Dočasná registrace umožní dojet s autem na STK a provést evidenční kontrolu.

Pro evidenční kontrolu není nutné, aby bylo vozidlo pojízdné. Nepojízdné auto tedy není v tomto případě problém. 

Evidenční kontrola bez auta

Evidenční kontrola bez auta v České republice není možná. Pro ověření údajů o vozidle je nutná jeho fyzická kontrola na stanici technické kontroly (STK).

Existují však dvě výjimky, kdy se evidenční kontrola bez auta může provést:

1. V případě nepojízdného auta

 • Dočasná registrace umožní dojet s autem na STK a provést evidenční kontrolu.

2. V případě zániku vozidla

 • Pokud auto bylo zničeno, ukradeno nebo vyvezeno ze země, je možné požádat o jeho vyřazení z registru vozidel.
 • K vyřazení z registru vozidel je nutné předložit doklad o zániku vozidla (např. protokol o likvidaci, policejní protokol o krádeži).

V obou výše uvedených případech je nutné podat písemnou žádost o evidenční kontrolu bez auta na úřadě obce s rozšířenou působností. K žádosti je nutné přiložit všechny potřebné doklady.

Důležité: Evidenční kontrola bez auta je výjimečnou situací. Vždy je preferována fyzická kontrola vozidla na STK.

Evidenční kontrola bez STK

„Evidenčka“ není závislá na platnosti technické kontroly. Je možné provést evidenční kontrolu s autem, které nemá platnou STK. Evidenční kontrola a technická kontrola (STK) jsou dva odlišné úkony, které se provádí na stanici technické kontroly.

 • Evidenční prohlídka vozidla slouží k ověření údajů o vozidle v registru vozidel
 • Technická kontrola slouží k ověření technického stavu vozidla. Je povinná pro všechna motorová vozidla, která se používají na pozemních komunikacích.

Evidenční kontrola bez STK je tedy běžná situace. Pokud má vozidlo propadlou STK, stále existuje možnost provést evidenční kontrolu, ať už z důvodu změny vlastníka, zápisu tažného zařízení, změny barvy karoserie apod.

Je nezbytné mít na paměti, že s autem bez platné STK nesmí řidiči na silnici, jízda bez STK je totiž v České republice nezákonná. Pokud je  zastaví policie, hrozí jim pokuta.

Důležité: Evidenční kontrola a STK jsou dva odlišné úkony. Evidenční kontrolu lze provést i s autem bez technické. S autem bez technické se nesmí na silnici.

Evidenční kontrola: doklady, které jsou potřeba

K provedení evidenční kontroly v České republice je nutné předložit originály následujících dokladů:

 • Technický průkaz vozidla: Velký i malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla část I. a II.)
 • Doklad totožnosti: Občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas
 • Doklad o změně: V případě, že se evidenční kontrola provádí z důvodu změny (např. změna vlastníka, zápis tažného zařízení), je nutné předložit doklad, který tuto změnu prokazuje (např. kupní smlouva, protokol o montáži tažného zařízení)

Další doklady, které se mohou hodit:

 • Doklad o pojištění: Zelená karta
 • Ověření o zaplacení daně z motorových vozidel: Pokud není daň zaplacena online, je nutné předložit doklad o zaplacení
 • Plná moc: Pokud evidenční kontrolu zařizuje osoba pověřená plnou mocí, je nutné předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem

Důležité: Všechny doklady musí být v originále. Kopie dokladů nejsou akceptovány.

Následky při zanedbání

Neprovádění pravidelné technické kontroly vozidla a evidenční prohlídky může mít vážné následky pro motoristy v České republice. Prvním a nejzřejmějším důsledkem je porušení zákona, což může vést k udělení pokuty či jiného právního postihu.

Bez platného průkazu technické způsobilosti (STK) a evidenčního štítku nemá vozidlo právo být provozováno na veřejných komunikacích. Pro to, aby auto prošlo technickou kontrolou musí splňovat určité parametry, jako například absence praskliny na čelním skle.

Neprovádění těchto kontrol také znamená vyšší riziko nehod a poruch vozidel, což může ohrozit nejen životy a zdraví řidičů a cestujících, ale také ostatní účastníky silničního provozu. 

Dále může neprovedení STK a evidenční prohlídky vést k odhalení skrytých technických problémů vozidla v případě policejní kontroly nebo nehody, což může být spojeno s dodatečnými náklady na opravy a sankce

V extrémních případech může být neprovedení STK a evidenční prohlídky považováno za nedbalost nebo zanedbání povinnosti, což může mít vážné právní a finanční následky pro majitele vozidla.

Celkově je tedy důležité dodržovat pravidelnou technickou kontrolu a evidenční prohlídku vozidla, nejen z důvodu dodržení zákonných povinností, ale především kvůli vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu.

Zde je shrnutí nejdůležitějších bodů:

 • Evidenční kontrola slouží k ověření údajů o vozidle v registru vozidel.
 • Evidenční kontrola se provádí na stanici technické kontroly (STK).
 • Evidenční kontrola není závislá na platnosti technické kontroly.
 • K evidenční kontrole je nutné předložit originály dokladů.
 • V případě nepojízdného auta existují dva způsoby, jak provést evidenční kontrolu: odtažení na STK nebo dočasná registrace.
 • Evidenční kontrola bez auta není možná, s výjimkou zániku vozidla.

Ať už se jedná o pravidelnou technickou prohlídku (STK) nebo specifickou kontrolu nepojízdného vozidla, správná péče vlastníků o jejich vozidla je zásadní. Díky evidenční kontrole lze identifikovat potenciální technické problémy, které by mohly ohrozit bezpečnost účastníků silničního provozu, nebo spolehlivost vozidla. 

Je důležité dodržovat povinnosti a pravidelně absolvovat STK, a v případě potřeby zajistit i evidenční kontrolu vozidla nepojízdného. Pouze tímto způsobem lze maximalizovat bezpečnost a spolehlivost vozidel a přispět k bezpečnějšímu provozu na silnicích. Bezpečné vozidlo je klíčem k bezpečné cestě.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang