Plná moc k přepisu vozidla

Přepisy vozidel
Převod vozidla probíhá nejčastěji jeho koupí, případně může jít též o dědictví nebo o jiné způsoby. Vzhledem k tomu, že prodej je nejčastější formou přepisu, bude další postup věnován tomuto druhu převodu.
Prvním právním krokem je, aby byla uzavřena samotná kupní smlouva na auto. Vlastnictví k vozidlu přechází na kupujícího okamžikem předání vozidla, od toho okamžiku se k vlastnictví vozidla vztahují i všechny povinnosti. Jakmile je uzavřena kupní smlouva, prodávající odhlásí vozidlo na evidenci vozidel (odbor dopravy). K tomu bude potřebovat kompletní doklady, tzn. smlouvu, osvědčení o registraci, technický průkaz, popřípadě živnostenský list, pokud vozidlo provozoval na IČ. Na příslušném odboru dopravy nechá odhlášení vozidla zapsat do technického průkazu a následně předá doklady kupujícímu. Jakmile dojde k převodu vozidla, zanikne také povinné ručení. Povinné ručení však zaniká při převodu až dnem, kdy to pojistník oznámí pojišťovně. Nestačí tedy pouhý převod, aby zaniklo, ale musíte změnu vlastníka nahlásit co nejdříve na pojišťovně. Pro ten účel je vhodné mít od nahlášení změny vlastníka na pojišťovně doklad, aby v případě sporů o to, zda byla uvedená skutečnost pojišťovně nahlášena, bylo možno tuto skutečnost prokázat. Tím celá věc pro prodávajícího končí.
Kupující po obdržení dokladů nejprve uzavře na své vozidlo povinné ručení, neboť bez povinného ručení nelze vozidlo provozovat. Dále musí kupující navštívit stanici technické kontroly a provést evidenční kontrolu na své jméno. Pokud není na vozidle platná technická kontrola, provede měření emisí a technickou kontrolu jejíž součástí je i evidenční kontrola, a tudíž ji v tomto případě nemusí absolvovat samostatně. V případě, že auto není pojízdné je možná také evidenční kontrola nepojízdného vozidla.

Následně podá žádost o přihlášení vozidla na své jméno na příslušném odboru dopravy. K žádosti je povinen přiložit následující doklady:
1.plnou moc (v případě zastupování)
2.technický průkaz (v TP potvrzené odhlášení vozidla z jiného správního obvodu)
3.osvědčení o registraci vozidla (ORV = malý technický průkaz)
4.zákonné pojištění na nového majitele (na toho, na koho se vozidlo bude registrovat)
5.platný doklad totožnosti nebo živnostenský list či koncesní listinu, výpis z OR
6.protokol o evidenční kontrole vozidla
7.jedná-li se o vozidlo na leasing – předložení leasingové smlouvy
8.registrační značky vozidla – pokud se jedná o přepis z jiného kraje (obě vrátit, v ceně přepisu jsou nové)
9.platnou technickou kontrolu (pokud je na vozidle platná technická kontrola, stačí zápis v TP nebo protokol)
10.doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno
11.doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky.

Plná moc k přepisu vozidla může předejít mnoha komplikacím. V případech, kdy nový majitel nepřepsal vozidlo, totiž čelí následkům i prodávající.

V případě,že se nemůžete k přepisu vozidla dostavit osobně, může tuto registraci za Vás vyřídit jiná osoba na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřená.