Kdy plná moc k přepisu vozidla nestačí – co je dále potřeba k přepisu auta

Přepis vozidla může být komplikovaný proces, který vyžaduje splnění různých administrativních požadavků. Zatímco plná moc často usnadňuje tento proces, existují situace, kdy samotná plná moc nestačí. Jaké dokumenty a kroky kromě plné moci jsou potřeba k přepisu vozidla, resp. k úspěšnému dokončení přepisu auta. Co je vlastně plná moc k převodu vozidla, kdy je potřebná plná moc na přepis vozidla a co by měla obsahovat plná moc na přepis auta?

Při přepisu vozidla může plná moc hrát klíčovou roli, zejména pokud kupující nebo prodávající nemohou osobně na úřad. Co všechno by měla obsahovat plná moc k přepisu vozidla a jaké další dokumenty jsou potřeba?

Shrnutí článku

Proces převodu vozidla – proces převodu auta zahrnuje kromě vyřízení plné moci také převod pojištění nebo zařízení platné technické kontroly

Další důležité dokumenty – technický průkaz, protokol o evidenční kontrole vozidla nebo registrační značka jsou jen jedny z mála dalších dokumentů, které jsou potřeba na přepis auta

Vzor plné moci – vzor plné moci může být jak krátký a výstižný, tak současně i dlouhý a podrobný. Vždy záleží na konkrétní situaci a účastnících, jakou budou preferovat

Proces převodu vozidla a plná moc k přepisu auta

Převod vozidla probíhá nejčastěji jeho koupí, případně může jít též o dědictví nebo o jiné způsoby. Vzhledem k tomu, že prodej je nejčastější formou přepisu, bude další postup věnován tomuto druhu převodu.

Prvním právním krokem je, aby byla uzavřena samotná kupní smlouva na auto. Vlastnictví k vozidlu přechází na kupujícího okamžikem předání vozidla, od toho okamžiku se k vlastnictví vozidla vztahují i všechny povinnosti.

Jakmile je uzavřena kupní smlouva, prodávající odhlásí vozidlo na evidenci vozidel (odbor dopravy). K tomu bude potřebovat kompletní doklady, tzn. smlouvu, osvědčení o registraci, technický průkaz, popřípadě živnostenský list, pokud vozidlo provozoval na IČ.

Součástí převodu auta je také zajištění povinného ručení.

Na příslušném odboru dopravy se nechá odhlášení vozidla zapsat do technického průkazu a následně se předají doklady kupujícímu. Jakmile dojde k převodu vozidla, zanikne také povinné ručení. Povinné ručení však zaniká při převodu až dnem, kdy to pojistník oznámí pojišťovně.

Nestačí tedy pouhý převod, aby povinné ručení zaniklo. Změna vlastníka se musí nahlásit co nejdříve na pojišťovně. Pro ten účel je vhodné mít od nahlášení změny vlastníka na pojišťovně doklad, aby v případě sporů o to, zda byla uvedená skutečnost pojišťovně nahlášena, bylo možno tuto skutečnost prokázat. Tím celá věc pro prodávajícího končí.

Kupující po obdržení dokladů nejprve uzavře na své vozidlo povinné ručení, neboť bez povinného ručení nelze vozidlo provozovat. Dále musí kupující navštívit stanici technické kontroly a provést evidenční kontrolu na své jméno.

Pokud není na vozidle platná technická kontrola, provede měření emisí a technickou kontrolu jejíž součástí je i evidenční kontrola, a tudíž ji v tomto případě nemusí absolvovat samostatně. V případě, že auto není pojízdné je možná také evidenční kontrola nepojízdného vozidla.

Když plná moc na přepis auta nestačí – co je dál potřeba?

Následně podá žádost o přihlášení vozidla na své jméno na příslušném odboru dopravy. K žádosti je povinen přiložit následující doklady:

 • plnou moc (v případě zastupování)
 • technický průkaz (v TP potvrzené odhlášení vozidla z jiného správního obvodu)
 • osvědčení o registraci vozidla (ORV = malý technický průkaz)
 • zákonné pojištění na nového majitele (na toho, na koho se vozidlo bude registrovat)
 • platný doklad totožnosti nebo živnostenský list či koncesní listinu, výpis z OR
 • protokol o evidenční kontrole vozidla
 • jedná-li se o vozidlo na leasing – předložení leasingové smlouvy
 • registrační značky vozidla – pokud se jedná o přepis z jiného kraje (obě vrátit, v ceně přepisu jsou nové)
 • platnou technickou kontrolu (pokud je na vozidle platná technická kontrola, stačí zápis v TP nebo protokol)
 • doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky.

Plná moc k přepisu auta nebo plná moc k přepisu přívěsného vozíku může předejít mnoha komplikacím. V případech, kdy nový majitel nepřepsal vozidlo, totiž čelí následkům i prodávající.

V případě, že se nemůže dotyčný k přepisu vozidla dostavit osobně, může tuto registraci vyřídit jiná osoba na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřená.

Co je plná moc k převodu vozidla

Co je vlastně plná moc k převodu vozidla? Plná moc je právní dokument, kterým zmocnitel (vlastník vozidla) uděluje zmocněnci (zástupci) právo vykonávat určité právní úkony jeho jménem. V případě přepisu auta to znamená, že zmocněnec může na základě plné moci přepsat vozidlo na nového majitele.

Pokud se některá ze stran nemůže osobně dostavit na úřad, může použít právě úředně ověřenou plnou moc. Ta obsahuje identifikaci zmocnitele a zmocněnce, specifikaci úkonu (v tomto případě přepis vozidla) a údaje o vozidle (tovární značka, model, VIN kód). 

Po vyplnění je nutné nechat úředně ověřit podpis u notáře nebo na pobočkách Czech Pointu.

Plná moc se nejčastěji využívá v případě, že jeden z účastníků se nemůže fyzicky účastnit.

Kdy je potřebná plná moc na přepis vozidla

Plná moc na přepis vozidla je potřebná, pokud:

 • vlastník vozidla nemůže být osobně přítomen při přepisu
 • vlastník vozidla chce pověřit jinou osobu, aby za něj vyřídila administrativní úkony spojené s přepisem

Plná moc k přepisu vozidla je nutná v případě, že dotyčný nemůže být přítomen při přepisu vozidla. To může nastat, pokud se prodává vozidlo a není možné se zúčastnit předání na odboru dopravy, nebo pokud se kupujete vozidlo od někoho, kdo je v zahraničí.

Plná moc musí obsahovat mimo jiné identifikaci zmocnitele a zmocněnce, specifikaci úkonu (v tomto případě přepis vozidla) a údaje o vozidle (tovární značka, model, VIN kód).

Co by měla obsahovat plná moc na přepis auta

Plná moc na přepis auta by měla obsahovat následující informace:

 • Identifikační údaje zmocnitele – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo nebo datum narození
 • Identifikační údaje zmocněnce – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo nebo datum narození
 • Specifikace vozidla – typ vozidla, značka, model, výrobní číslo karoserie (VIN), registrační značka
 • Účel plné moci – jasné uvedení, že plná moc je udělena za účelem přepisu vozidla
 • Podpisy – podpis zmocnitele a datum podpisu. V některých případech může být vyžadován i podpis zmocněnce a ověření podpisů (např. notářem)

Jak využít plnou moc k přepisu auta

Použití plné moci k přepisu auta zahrnuje několik kroků:

 • Sepsání a podepsání plné moci – zmocnitel musí plnou moc řádně sepsat a podepsat. Doporučuje se, aby podpis zmocnitele byl úředně ověřen
 • Předání plné moci zmocněnci – zmocněnec musí mít originál plné moci při přepisu vozidla
 • Přepis vozidla – zmocněnec předloží plnou moc na příslušném úřadě spolu s dalšími požadovanými dokumenty (např. technický průkaz, doklad o pojištění vozidla, doklady o provedení evidenční kontroly).

Krátký vzor plné moci na přepis auta

Přepis auta na jiného majitele může být zdlouhavý a byrokratický proces. Naštěstí ho lze zjednodušit udělením krátké plné moci na přepis auta zmocněnci, který vše vyřídí.

Jaký může být krátký vzor plné moci na přepiš auta?

Tato plná moc se vydává výlučně a pouze pro potřeby jednání před státními úřady ve věci přepisu vlastníka provozovaného vozidla registrační značky XXXXXXX, tovární značky XXXX, model XXXX, VIN kód: XXXX. Tato plná moc není ve výše uvedeném rozsahu ničím omezena.

Podrobnější vzor plné moci k přepisu vozidla

Podrobnější vzor plné moci k přepisu vozidla může vypadat následovně:


Já, níže podepsaný/á:

Zmocnitel:

Jméno a příjmení: [Jméno a příjmení zmocnitele]
Adresa trvalého bydliště: [Adresa zmocnitele]
Rodné číslo nebo datum narození: [Rodné číslo nebo datum narození zmocnitele]

tímto zmocňuji:

Zmocněnec:

Jméno a příjmení: [Jméno a příjmení zmocněnce]
Adresa trvalého bydliště: [Adresa zmocněnce]
Rodné číslo nebo datum narození: [Rodné číslo nebo datum narození zmocněnce]

k tomu, aby mým jménem provedl/a přepis následujícího vozidla na nového majitele:

Specifikace vozidla:

Typ vozidla: [Typ vozidla]
Značka: [Značka vozidla]
Model: [Model vozidla]
Výrobní číslo karoserie (VIN): [VIN vozidla]
Registrační značka: [Registrační značka vozidla]

Účel plné moci:

Zmocněnec je oprávněn vykonat veškeré právní úkony nezbytné k přepisu uvedeného vozidla na nového majitele.

V [Místo], dne [Datum]

Podpis zmocnitele:

[Podpis zmocnitele]

Podpis zmocněnce:

[Podpis zmocněnce]

Poznámka: Podpis zmocnitele doporučujeme úředně ověřit (např. na poště, u notáře nebo na CzechPOINTu).

V závěru je důležité zdůraznit, že přepis vozidla vyžaduje pečlivou přípravu a dodržení všech administrativních postupů. Plná moc může proces výrazně usnadnit, avšak je nezbytné mít na paměti, že samotná plná moc často nestačí.

Důležité je mít připraveny veškeré potřebné dokumenty, jako je technický průkaz, potvrzení o pojištění, evidenční kontrola vozidla a další specifické doklady podle požadavků daného úřadu.

Důkladné seznámení se s požadavky a včasná příprava všech potřebných dokumentů zajistí hladký průběh přepisu vozidla a vyhne se zbytečným komplikacím a zdržení.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang