Povinné ručení

Nejlevnější nabídky pojištění povinného ručení 2024

 • Kalkulačka povinného ručení
 • Rychlé online sjednání
 • Povinné ručení na míru

Nejširší srovnání povinného ručení na trhu

7000

pojištěných klientů týdně

98%

spokojenost našich zákazníků

Každý by měl znát alespoň všeobecné informace ohledně povinného ručení. Člověk je ocení, chystá-li se pojištění uzavírat, má-li ho uzavřené, nebo potřebuje-li pouze zjistit dodatečné informace o pojištění.

Povinné ručení nemine žádného řidiče nebo majitele vozidla. V České republice je ze zákona povinné a každý řidič by měl vědět, co je to a proč se platí. Jaké jsou obecně nejčastější otázky ohledně povinného ručení?

Co je povinné ručení?

Povinné ručení je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tedy pojištění, které ručí za škody způsobené vozidlem plátce povinného ručení.

Povinné ručení je povinné pojištění dle zákona č.168/1999 Sb., které musí mít každé vozidlo, které má přidělené a platné registrační značky nebo vydaný technický průkaz (přesnější výčet v zákoně).

Povinné ručení musí být uzavřené, než začne být vozidlo provozováno na veřejných komunikacích.

Co získám uzavřením povinného ručení, tj. jaké škody jsou kryty?

Z povinného ručení se platí škody různých druhů způsobených druhé osobě. Jaké škody povinné ručení kryje?

 • škody na zdraví nebo usmrcení
 • škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci
 • ušlý zisk
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení

Jedná se o pojištění, které se sjednává pro případ škody, kterou pojištěný způsobí provozem vozidla jiné osobě na zdraví, životě, majetku, nebo která má formu ušlého zisku.

Výše náhrady škody je limitována maximální výši limitu, který si člověk vybral při uzavření pojistné smlouvy.

Jaké jsou výše limitů povinného ručení?

Zákonné minimální limity, jejichž výši musí pojišťovny garantovat jsou:

 • škoda na zdraví a životě minimálně 35 000 000 Kč na každého zraněného nebo usmrceného, včetně nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění
 • škoda na věci minimálně 35 000 000 Kč

Pojišťovny ale mohou samozřejmě nabídnout limit vyšší. Jedná se o různé nabídky, které se ale také liší měsíční částkou, kterou člověk platí. To vše je důležité před uzavřením smlouvy nastudovat.

Co mohu pojistit povinným ručením?

Povinnost uzavření povinného ručení se nevztahuje pouze na osobní automobil. Co se pojišťuje povinným ručením?

Tato a další vozidla musí být ze zákona pojištěna sjednaným povinným ručením. Jedná se o všechna vozidla určená k provozu na veřejných komunikacích.

Kdo je povinen uzavřít povinné ručení?

Ne každý člověk, který se kdy objevil ve vozidle na silnici, je vázán povinnost platit povinné ručení. O koho se jedná?

 • Vlastník nebo spoluvlastník tuzemského motorového vozidla, které je provozováno.
 • Řidič cizozemského vozidla, který nemá platné pojištění na území České republiky.

Tím však není dotčeno právo uzavřít pojištění osobou, která je odlišná od vlastníka (např. uzavření pojištění leasingovým nájemcem, nebo jiným členem rodiny místo vlastníka vozu).

Kdo není povinen uzavřít povinné ručení?

Někteří jsou ze zákona povinni sjednat si povinné ručení. Někdy tato povinnost vyvolává různá nedorozumění a zmatky. Kdo sjednat povinné ručení nemusí?

 • řidič vozidla ze zahraničí, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, jehož pojištění odpovědnosti je platné na území České republiky
 • složka integrovaného záchranného systému
 • bezpečnostní informační služba
 • ministerstvo obrany
 • ministerstvo vnitra
 • policie České republiky

Pokud člověk patří k jedné z těchto skupin, povinnost placení povinného ručení se mu vyhýbá.

Kde platí povinné ručení?

Mnoho lidí si myslí, že povinné ručení má platnost pouze na území České republiky. Není tomu ale tak. Kde všude platí povinné ručení, které si člověk sjedná v České republice?

 • v České republice a ve státech Evropské unie
 • ve státech uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí (např. Chorvatsko)
 • ve státech, které jsou uvedeny na první straně zelené karty, kde není přeškrtnuta rozeznávací značka státu

Díky tomu, že je povinné ručení platné i za hranicemi České republiky, mohou být řidiči v klidu i na dovolené nebo na jiné cestě.

Jakým dokladem prokážu platné povinné ručení?

Doklad o pojištění, neboli Zelená karta, slouží jako doklad o pojištění jak na území České republiky, tak ve státech Evropské unie i ve státech uvedených na přední straně zelené karty, které nejsou přeškrtnuty.

Zelená karta představuje jediný doklad, který slouží k prokázání uzavření řádného povinného ručení, a musí být řádně podepsána pojistníkem (osobou, která sjednala pojištění).

Zelená karta v daných státech umožňuje vstup a provoz vozidla bez nutnosti uhradit tzv. hraniční pojištění v dané zemi.

Nemám uzavřené platné povinné ručení (co mi hrozí)?

Vzhledem k tomu, že povinnost placení povinného ručení je daná zákonem, tak se jeho porušení váže s určitými sankcemi. Pokud člověk nemá uzavřené platné povinné ručení, hrozí mu:

 • zákonná sankce od 5 000 do výše 40 000 Kč a to podle novely zákona č.168/1999, která nabyla účinnosti 1. června 2008
 • pokuta 1 500 do výše 3 000 Kč, pokud se řidič vozidla při silniční kontrole neprokáže zelenou kartou, která musí být podepsaná pojistníkem, tj. tím, kdo uzavřel povinné ručení
 • pokuta 2 500 do 20 000 Kč, neodevzdá-li vlastník vozidla registrační značku a osvědčení o registraci vozidla, pokud vozidlo přestal užívat a nemá platné pojištění
 • sankční pojistné od 20 do 300 Kč za každý nepojištěný den (výši stanovuje zákon podle kategorie vozidla, jedná se o postih neplatiče pojistného, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem)

Samozřejmě je vždy nejlepší si povinné ručení včas sjednat, a myslet na to například při koupi nového vozidla, nebo při přepisu vozidla na nového majitele.

Bonus a pravidla jeho přiznávání

Pojišťovny jsou ze zákona č.168/1999 Sb. § 3b povinné zohlednit při výměru pojistného (beze)škodní průběh v předchozích pojistných obdobích. Pokud pojištěný provozuje své vozidlo bez nehody, tj. má bezeškodní průběh, má nárok na slevu na pojistném (bonus).

Bonusy jsou vázané na majitele vozidla (resp. pojistníka) a jsou tak přenositelné. V případě koupi nového vozidla zůstávají bonusy zachovány.

Pravidla uznávání bonusu při uzavření pojištění:

Pravidla pro přiznání bonusu na začátku pojištění se mezi pojišťovnami mohou výrazně lišit, nicméně nejčastější platná pravidla jsou tato:

 • maximální doba přerušení pojištění je 12 měsíců
 • převod je možný z manžela na manželku a naopak
 • převod  je možný z fyzické osoby na osobu samostatně výdělečně činnou
 • u vybraných pojišťoven je převod možný od nejlepšího řidiče v rodině na jiné členy rodiny (např. otec-dcera, druh-družka, děda-vnouče apod.)

Vždy je dobré tyto podmínky prostudovat u každé pojišťovny ještě před sjednáním povinného ručení. Člověk tímto způsobem může ušetřit stovky nebo i tisíce korun ročně.

Malus a pravidla uplatnění

Malus je navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou zavinil pojistník (držitel) vozidla. Je opakem bonusu.

Uplatňuje se malus v počtu 24 až 60 měsíců za každou způsobenou nehodu dle pravidel pojišťovny, vždy k datu výročí pojistné smlouvy.

Zrušení a zánik pojištění

Ukončení pojistné smlouvy je nezbytné vždy řešit písemnou formou s vlastnoručním podpisem a s doložením požadovanými doklady, které jsou níže uvedeny u jednotlivých důvodů ukončení pojištění (výpovědí).

Možností zrušení nebo zániku pojištění

 • výpověď do 2 měsíců od počátku pojistné smlouvy
 • výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období
 • zánik pojištění z důvodu změny vlastníka vozidla (prodej, darování apod.)
 • zánik pojištění pro neplacení pojistného
 • výpověď do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události
 • zánik pojištění dohodou
 • zánik pojištění z důvodu zániku předmětu pojištění (vyřazení z provozu)
 • zánik pojištění z důvodu odcizení vozidla

Při prodeji vozidla nebo přepisu na nového majitele je vždy důležité na povinné ručení myslet. Na tuto věc se často zapomíná a lidé platí zbytečně povinné ručení navíc.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang