Kupní smlouva na auto – povinnosti kupujícího a prodávajícího, vzor

V případě, že nový majitel koupit auto, které má například skryté vady, nesplňuje parametry uvedené v kupní smlouvě, nebo ho prodávající nedodal včas, má právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz. Reklamovat však lze skutečně jen závady, které na vozidle prokazatelně byly už při jeho převzetí kupujícím, nikoliv ty, které vznikly později. Co je dále potřeba mít na paměti a jaké náležitosti má mít kupní smlouva na auto?

Obecně se dá říci, že prodávající neručí za běžné opotřebení, odpovídající danému stáří automobilu. Pokud se ve smlouvě objeví, že automobil je „bez závad“, pak má kupující v případě sebemenší závady nárok na odstoupení od smlouvy.

Dostat tak výhodné ustanovení do smlouvy se však povede málokterému kupujícímu. Ve smlouvě má být uvedeno například i to, že vozidlo je po vážnější havárii, což neplatí například pro odřený lak. I když je auto opraveno, může se nehoda projevit snížením jeho kvality.

Shrnutí článku

Povinnosti prodávajícího – jedny ze základních informací uvedených v kupní smlouvě na auto jsou povinnosti prodávajícího. Mezi ty patří například uvedení správných informací o vozidle nebo také předání samotného vozidla.

Povinnosti kupujícího – současně s prodávajícím má povinnosti také kupující. Ten musí například zajistit včasný přepis vozidla, pojistky a současně odeslání peněz.

Odstoupení od smlouvy – za určitých podmínek je možné odstoupení od smlouvy, resp. odstoupení od kupní smlouvy na auto. Jedním z důvodů mohou být skryté vady nebo také uvedení nesprávných specifikací vozidla.

Kupní smlouva na auto – základní informace

Jak již bylo řečeno, pokud je ve smlouvě uvedeno, že vozidlo nemá vady, avšak ve skutečnosti je má, má nový majitel právo na odstoupení od smlouvy.

Je také dobré, když prodávající zaručí, že auto není kradené. Kdyby se prokázal opak, od zabavení vozidla to kupujícího sice neochrání, nicméně protože byl uveden v omyl, může na prodávajícím žádat kupní cenu zpět jako bezdůvodné obohacení.

Motoristé při koupi staršího automobilu často využívají služeb autobazarů. Ty většinou hrají pouze roli zprostředkovatele, méně často auta samy vykupují. Kdo je skutečným majitelem auta, je důležité při pozdějším uplatňování zjištěných závad.

Kupující se tedy obrací přímo na původního majitele auta, když bazar koupi pouze zprostředkoval, nebo přímo na bazar, pokud auto od původního majitele vykoupil. Zjištěnou závadu musí kupující uplatnit okamžitě, nejpozději pak do šesti měsíců od převzetí automobilu.

Důležitým faktem při sepisování kupní smlouvy je, aby se řídila občanským, nikoli obchodním zákoníkem. V případném soudním sporu totiž občanský zákoník přesněji vymezuje, na co má kupující právo.

Rady před samotným prodejem

Existují situace, kdy je potřeba před prodejem vozidla auto uskladnit. V takovém případě se hodí uložit vozidlo do depozitu. Tato tematika však mezi motoristy vyvolává spoustu otázek ohledně toho, jak dlouho může být auto v depozitu, co je třeba vědět a vyplnit.

Přepis vozidla je také velmi zásadní během této transakce. V případech, kdy nový majitel nepřepsal vozidlo na své jméno totiž nese odpovědnost i prodávající.

Jak získat finance z vozu, který je nepojízdný, ale obsahuje i funkční součásti? Od roku 2021 již neexistuje možnost, jak odhlásit auto a nechat si ho na díly. Lze však rozprodat funkční části a zbytek karoserie nechat ekologicky zlikvidovat na autorizovaném vrakovišti.

Kupní smlouva na auto by měla mít své náležitosti, které chrání jak kupujícího, tak prodávajícího.

Smlouva o prodeji auta – význam kupní smlouvy na auto

Kupní smlouva na auto je klíčovým dokumentem při převodu vlastnictví vozidla mezi prodávajícím a kupujícím. Tento právní dokument má několik důležitých funkcí a poskytuje ochranu oběma stranám.

Smlouva o prodeji auta chrání prodávajícího před neopodstatněnými nároky kupujícího po prodeji. Jasně stanoví, že vozidlo bylo prodáno v určitém stavu, a prodávající tak nemůže být zodpovědný za vady, které byly kupujícímu předem oznámeny.

Kupující je chráněn před případnými podvody nebo nesrovnalostmi. Pokud vozidlo nesplňuje uvedené specifikace nebo má skryté vady, může kupní smlouva sloužit jako základ pro uplatnění reklamace nebo jiných právních nároků.

Kupní smlouva na auto – vzor povinností kupujícího (PDF)

Zaplacení nebo převzetí vozidla nejsou jediné povinnosti kupujícího. Jaké jsou u kupní smlouvy na auto povinnosti kupujícího? Vzor v PDF je k dispozici ke stažení zde:

Kupní smlouva na auto – povinnosti kupujícího – vzor PDF

Tento vzor je pouze orientační a pro konkrétní případ může být nutné ho upravit. Doporučuje se konzultovat s právníkem, aby se zajistilo, že kupní smlouva splňuje všechny požadavky.

Zaplatit kupní cenu

 • Kupující je povinen uhradit dohodnutou kupní cenu, která je spolu s datem splatnosti uvedená ve smlouvě.

Převzít vozidlo

 • Kupující je povinen převzít vozidlo v den uvedený ve smlouvě na adrese prodávajícího nebo na jiném předem dohodnutém místě.

Převod vozidla

 • Kupující je povinen do předem určeného počtu pracovních dnů od převzetí vozidla zajistit jeho přeregistraci na své jméno na příslušném úřadu. Prodávající musí naopak poskytnout všechny potřebné dokumenty k provedení přeregistrace.

Pojištění vozidla

 • Kupující je povinen uzavřít povinné ručení na vozidlo ode dne převzetí vozidla, aby byla splněna zákonná povinnost pojištění.

Kontrola technického stavu

 • Kupující si je vědom stavu vozidla, jak je popsán v dané smlouvě, a před převzetím by jej měl důkladně zkontroloval.

Dodržení závazků

 • Kupující se zavazuje dodržet všechny podmínky uvedené ve smlouvě a včas splnit všechny povinnosti, které ze smlouvy vyplývají.

Je velmi důležité si před podpisem smlouvy pečlivě přečíst všechny body a ujistit se, že s nimi kupující souhlasí.

Kupní smlouva a povinnosti prodávajícího

Také kupující má naopak své povinnosti. Jaké povinnosti prodávajícího kupní smlouva může upravovat?

Poskytnout správné informace

 • Prodávající je povinen poskytnout veškeré relevantní informace o vozidle, včetně jeho technického stavu, historie nehody, provedených oprav a servisních záznamů.

Předat vozidlo ve stavu odpovídajícím smlouvě

 • Prodávající je povinen předat vozidlo kupujícímu ve stavu, který odpovídá popisu ve smlouvě. To zahrnuje jakékoliv příslušenství a dokumentaci spojenou s vozidlem.

Zajistit přepis vozidla

Odstranit závady před předáním

 • Prodávající se zavazuje odstranit všechny známé závady na vozidle, které by mohly bránit jeho řádnému užívání, nebo tyto závady sdělit kupujícímu před uzavřením smlouvy.

Uvolnění zástavního práva

 • Pokud je vozidlo zatíženo zástavním právem, prodávající je povinen zajistit jeho uvolnění před předáním vozidla kupujícímu.

Poskytnout fakturu nebo doklad o koupi

 • Prodávající je povinen vystavit fakturu nebo jiný doklad o prodeji, který bude sloužit jako důkaz o převodu vlastnictví.

Vzor kupní smlouvy na auto je k dispozici ke stažení výše.

Vzor kupní smlouvy na auto a její náležitosti

Kupní smlouva na auto je důležitý dokument, který zajišťuje právní jistotu pro obě strany při prodeji a koupi vozidla. Níže je uveden vzor kupní smlouvy na auto a její náležitosti.

Kupní smlouva na auto

Prodávající: Jméno a příjmení: _________________________________________

Adresa: _________________________________________________________________

Rodné číslo/IČO: ________________________________________________________

Číslo OP: ________________________________________________________________

Kupující: Jméno a příjmení: _____________________________________________

Adresa: __________________________________________________________________

Rodné číslo/IČO: ________________________________________________________

Číslo OP: ________________________________________________________________

Předmět koupě: Druh vozidla: __________________________________________

Značka a typ: ____________________________________________________________

Identifikační číslo vozidla (VIN): _________________________________________

Rok výroby: ______________________________________________________________

SPZ: ______________________________________________________________________

Kupní cena: Dohodnutá cena: ___________________________________________

Způsob platby: ___________________________________________________________

Datum předání: Datum předání vozidla: _________________________________

Stav vozidla: Stav při předání (včetně uvedení všech vad): _______________

Kupní smlouva na auto bez záruky – vzor

V případě, že se jedná o kupní smlouvu na auto bez záruky, vzor smlouvy by měl obsahovat část o ujednání o záruce. Její znění může být kupříkladu následující:

Prodávající prohlašuje, že vozidlo prodává bez jakékoliv záruky. Kupující byl seznámen se stavem vozidla a bere na vědomí, že kupuje vozidlo „jak stojí a leží“. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv skryté vady nebo následné poruchy vozidla.

Kupní smlouva může být sepsání jednoduše, pouze se základními a nejdůležitějšími informacemi.

Jednoduchá kupní smlouva auto

Kromě informací o prodávajícím a kupujícím, specifikací o vozidle nebo kupní ceny by měla jednoduchá kupní smlouva na auto obsahovat také informace jako je:

 • prohlášení prodávajícího o vlastnictví vozidla a nevázanosti na věcných břemenech
 • stav vozidla (podle prodávajícího a kupujícího)
 • datum a místo převzetí vozidla
 • informace o servisní knížce a dokladech k vozidlu

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla – doplňující informace

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla může dále obsahovat doplňující informace, mezi které například patří:

 • údaje o povinném ručení (včetně bonusu/malusu)
 • informace o haváriích a opravách
 • prohlášení o záruce (pokud je poskytována)
 • dodací lhůta (u vozidel na objednávku)

Smlouva by měla být také sepsána ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Obě strany by měly smlouvu před podpisem pečlivě přečíst a v případě potřeby se poradit s advokátem. Doporučuje se také uschovat kopii smlouvy pro případné budoucí spory

Kupní smlouva na auto ke stažení – na co pozor

Před stažením kupní smlouvy na auto, resp. jejího vzoru by se měl dotyčný ujistit, že šablona je aktuální a odpovídá platným zákonům.

Vzor kupní smlouvy na auto ke stažení v PDF je k dispozici výše v tomto článku.

Šablona by také měla být snadno pochopitelná, vyplnitelná a měla by obsahovat také další funkce, jako je sekce pro zaznamenání historie servisu vozidla.

Vždy je vhodné před podpisem nechat kupní smlouvu na auto zkontrolovat advokátem a uschovat si kopii podepsané kupní smlouvy na auto pro své záznamy.

Odstoupení od kupní smlouvy auta vzor

V České republice je možnost odstoupit od kupní smlouvy na auto, což znamená, že bez udání důvodu je možné auto vrátit a prodávající musí vrátit plnou kupní cenu.

Existují pro to ovšem specifické důvody, pro které je možné od kupní smlouvy odstoupit i po uplynutí zákonné doby. Mezi ty nejčastější vzory pro odstoupení od kupní smlouvy auta patří:

Vady

 • Vady skryté – tyto vady se projeví až po delší době od převzetí vozu. V takovém případě je lhůta 2 roky na to, aby je majitel oznámil prodávajícímu a požádal o jejich opravu. Pokud prodávající vadu neodstraní, může od smlouvy odstoupit.
 • Vady zjevné – tyto vady jsou patrné ihned při převzetí vozu. V takovém případě je nutné vady oznámit prodávajícímu ihned a požádat o jejich opravu. Pokud prodávající vadu neodstraní, je možné od smlouvy odstoupit.

Nesplnění smlouvy ze strany prodávajícího

Mezi takové může patřit například nedodání auta ve sjednaném termínu, nedodání dohodnutých dokumentů, k auto nebo nedodržení, resp. zamlčení specifikací vozidla.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang