Jak dát auto do depozitu – kolik to stojí a jak na prodloužení nebo přepis auta?

Pokud majitel vozidla potřebuje dočasně vyřadit své vozidlo z provozu je možné využít službu depozitu, která umožňuje legální uložení registračních značek a tím i vozidla.

Uložení auta do depozitu představuje dočasné vyřazení vozidla z provozu. Tento článek shrnuje informace o celém procesu, včetně poplatků, délky pobytu v depozitu a možností prodloužení.

Proces uložení auta do depozitu začíná na úřadě obce s rozšířenou působností, kde je nutné vyplnit žádost o vyřazení z provozu a přiložit potřebné dokumenty a SPZ. Poplatky za vyřazení činí 200 Kč a za uskladnění SPZ 50-100 Kč/rok. Vozidlo může být v depozitu uloženo maximálně 12 měsíců s možností prodloužení.

Pro vyzvednutí SPZ je vyžadován platný doklad totožnosti a potvrzení o zaplacení poplatku za uskladnění. Přepis auta v depozitu je možný až po jeho opětovném přihlášení do provozu, což zajišťuje právní kontinuitu a ochranu majetkových práv nového vlastníka.

Shrnutí článku

Uložení auta do depozitu představuje znamená vyřazení vozidla z provozu.

Vyřizuje se na úřadě obce s rozšířenou působností, kde je nutné vyplnit žádost o vyřazení z provozu a přiložit potřebné dokumenty a SPZ.

Poplatky za vyřazení činí 200 Kč a za uskladnění SPZ 50-100 Kč/rok.

Vozidlo může být v depozitu uloženo maximálně 12 měsíců s možností prodloužení.

Přepis auta, které je v depozitu, je možný, vyžaduje však dodržení určitých specifických postupů.

Jak dát auto do depozitu?

Proces uložení vozidla do depozitu začíná na úřadě obce s rozšířenou působností, kde majitel vozidla podá žádost o uložení registračních značek.

Jak dát auto do depozitu? Je nutné předložit všechny potřebné dokumenty, včetně samotných SPZ a dokladu totožnosti. Po schválení žádosti jsou registrační značky fyzicky odebrány a uloženy na dopravním inspektorátu. Důležité je, že od okamžiku uložení značek do depozitu nesmí být vozidlo používáno v silničním provozu.

Jak dát auto do depozitu a zajistit jeho bezpečnost? Majitel vozidla by měl zajistit, aby vozidlo bylo odstaveno na vhodném místě, které nespadá pod veřejnou komunikaci, například v garáži nebo na soukromém pozemku.

Uložení SPZ do depozitu

Uložení SPZ do depozitu je proces, který je často využíván v případě, že majitel vozidla odjíždí na delší dobu do zahraničí, nebo pokud vozidlo není v provozuschopném stavu a čeká na opravu. Tato služba pomáhá majitelům vozidel ušetřit za povinné ručení a za další poplatky spojené s provozem vozidla.

Pro uložení SPZ do depozitu je potřeba, aby vozidlo nemělo žádné nevyřízené pokuty nebo jiné administrativní závazky. V případě, že na vozidle leží nějaké finanční či právní závazky, musí být tyto nejprve urovnány, než bude možné SPZ uložit do depozitu.

Jak dát značky do depozitu

Proces uložení značek do depozitu je podobný jako u celého vozidla. Jak dát tedy značky do depozitu? Majitel vozidla musí na úřadě obce s rozšířenou působností vyplnit žádost o vyřazení z provozu a přiložit potřebné dokumenty a SPZ. Po ověření, že vozidlo nemá žádné nevyřízené závazky, jsou značky odebrány a uloženy.

Jak dát značky do depozitu a vyhnout se sankcím? Je důležité si uvědomit, že po uložení značek do depozitu je vozidlo považováno za vyřazené z provozu a nesmí být používáno na veřejných komunikacích. V případě, že by bylo vozidlo bez značek zastiženo v provozu, hrozí majiteli vysoké sankce.

Aby se majitel vozidla těmto sankcím vyhnul, je důležité po uložení značek do depozitu zajistit, že vozidlo nebude používáno na veřejných komunikacích. Vozidlo by mělo být odstaveno na soukromém pozemku nebo v garáži, a pokud je nutné vozidlo přemístit, je třeba využít služeb odtahové služby.

Cena za uložení auta do depozitu

Celková cena za uložení auta do depozitu se skládá ze dvou hlavních částí:

1. Poplatek za vyřazení z provozu:

 • Jedná se o jednorázový poplatek ve výši 200 Kč, který se hradí na úřadě obce s rozšířenou působností.
 • Poplatek pokrývá administrativní náklady spojené s vyřazením vozidla z provozu a uložením registračních značek.

2. Poplatek za uskladnění registračních značek:

 • Tento poplatek se hradí ročně a jeho výše se liší v závislosti na konkrétním úřadě obce s rozšířenou působností.
 • Obvykle se pohybuje v rozmezí 50-100 Kč/rok.
 • Poplatek za uskladnění SPZ zahrnuje náklady na jejich fyzické uložení a evidenci.

Celková cena za uložení auta do depozitu se tedy může lišit v závislosti na konkrétním úřadě OÚRP (každý úřad má vlastní sazebník poplatků za uskladnění SPZ) a délce doby, po kterou je vozidlo v depozitu (poplatek za uskladnění SPZ se hradí ročně).

Jak dlouho může být auto v depozitu?

Otázka jak dlouho může být auto v depozitu je poměrně složitá a v praxi panuje jistá nejasnost. Existují dva protichůdné pohledy:

1. Délka depozita je legislativně omezena na 18 měsíců:

 • Toto tvrzení vychází z novely zákona o silničním provozu z roku 2017, která stanovila maximální dobu uložení RZ do depozitu na 18 měsíců.
 • Po uplynutí této lhůty je nutné značky buď znovu přihlásit do registru vozidel, nebo je trvale vyřadit z provozu.

2. Délka depozita není legislativně omezena:

 • Tento pohled se opírá o znění zákona o silničním provozu, které výslovně nestanoví maximální dobu uložení auta v depozitu.
 • Pouze ukládá povinnost majiteli vozidla po 12 měsících od uložení do depozitu oznámit úřadu:
  • místo, kde je auto uloženo
  • účel jeho využití

V praxi se lze setkat s oběma výše uvedenými pohledy. Některé úřady obce s rozšířenou působností se řídí 18 měsíční lhůtou a po jejím uplynutí vyzývají majitele k vyřazení RZ.

Jiné úřady tuto lhůtu nevnímají jako limit a akceptují uložení auta v depozitu i po delší dobu. Auto tedy může být v depozitu na dobu neurčitou. Po 12 měsících je pouze nutné oznámit úřadu, kde je auto uloženo a k čemu se používá, v tomto případě však neexistuje limit, jak dlouho může auto v depozitu být.

Prodloužení depozitu

Depozitum auta představuje dočasné vyřazení vozidla z provozu. Po uplynutí 12 měsíců od uložení do depozitu je nutné prodloužit jeho platnost.

Prodloužení depozitu probíhá na úřadě obce s rozšířenou působností, kde bylo auto původně do depozitu umístěno. K tomuto kroku je nutné doložit vyplněnou žádost, platný technický průkaz a občanský průkaz.

Doba prodloužení depozitu není nijak limitována. Důležité je, aby majitel auta nezapomněl na včasné prodloužení, čímž se vyhne vyřazení vozidla z evidence. V opačném případě by musel celý proces podstoupit znovu, včetně úhrady poplatků.

Vyzvednutí registračních značek (SPZ) z depozitu

Vyzvednutí registračních značek (SPZ) z depozitu je proces, který je možné provést po uplynutí doby, na kterou byly značky uloženy, nebo kdykoliv dříve, pokud si to majitel vozidla přeje. Pro vyzvednutí je nutné navštívit dopravní inspektorát s platným technickým průkazem a občanským průkazem.

Po ověření identity a platnosti dokumentů jsou značky majiteli vozidla vráceny a může je opět umístit na vozidlo. Vozidlo je poté možné znovu přihlásit do provozu a používat na veřejných komunikacích.

Proces vyzvednutí registračních značek (SPZ) z depozitu je možné shrnout do následujících kroků:

 1. Navštívit dopravní inspektorát: Majitel vozidla musí navštívit dopravní inspektorát s platnými dokumenty – technickým průkazem a občanským průkazem.
 2. Ověření identity a dokumentů: Na inspektorátu dojde k ověření identity majitele a platnosti předložených dokumentů.
 3. Vrácení značek: Po úspěšném ověření jsou značky vráceny majiteli vozidla.
 4. Umístění značek na vozidlo: Majitel může značky opět umístit na vozidlo.
 5. Přihlášení vozidla do provozu: Vozidlo je možné znovu přihlásit do provozu a používat na veřejných komunikacích.

Tento postup umožňuje majitelům vozidel, aby po dočasném odstavení vozidla mohli znovu obnovit jeho provoz bez zbytečných komplikací. Je důležité, aby po vyzvednutí byly SPZ řádně umístěny na vozidlo a aby bylo vozidlo opět přihlášeno k povinnému ručení.

Přepis auta v depozitu

Přepis auta, které je v depozitu, je možný, nicméně vyžaduje dodržení určitých specifických postupů. Proces přepisu se nejprve musí začít vyzvednutím SPZ z depozitu. Následně může proběhnout standardní proces přepisu vozidla, který zahrnuje předání všech potřebných dokumentů novému majiteli a následnou registraci na dopravním inspektorátu.

Proces přepisu auta v depozitu:

 1. Vyzvednutí registračních značek z depozitu:
  • Majitel vozidla navštíví dopravní inspektorát v místě svého bydliště.
  • Předloží:
   • platný technický průkaz (velký nebo malý, dle data registrace)
   • občanský průkaz
   • žádost o vyzvednutí RZ z depozitu
  • Zaplatí poplatek za vyzvednutí RZ.
 2. Standardní proces přepisu vozidla:
  • Vyplnění kupní smlouvy.
  • Předložení na dopravním inspektorátu:
   • malého technického průkazu
   • kupní smlouvy
   • ověřeného podpisu prodávajícího
   • žádosti o zápis změny vlastníka
  • Úhrada poplatku za přepis.

Při přepisu auta v depozitu je důležité, aby obě strany, prodávající i kupující, měly jasno o stavu vozidla a o tom, že vozidlo je v depozitu. Všechny kroky musí být provedeny v souladu s právními předpisy a obě strany by měly mít přehled o všech krocích, které jsou nutné k úspěšnému přepisu.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang