Výpověď pojistné smlouvy – změna pojišťovny

Změnit pojišťovnu není možné jen tak, kdykoli se nám zachce. Zákon č.37/2004 Sb. o pojistné smlouvě určuje důvody a lhůty pro zrušení či výpověď pojistné smlouvy. Možnosti, jak změnit pojišťovnu, jsou tyto:

Výpověď pojistné smlouvy

Pojištění odpovědnosti zaniká písemnou výpovědí ke konci pojistného období u pojištění, kde je sjednáno běžné pojistné. Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období (pojistným obdobím je doba jednoho roku). Není tedy možné vypovědět pojištění kdykoli, ale jen ke konci pojistného období.

Je-li např. počátek povinného ručení 26. 5. 200X, je možno ručení vypovědět k 25. 5. 200X následujícího roku, výpověď musí být doručena nejpozději 13. 4. 200X.

Dále pojištění zaniká výpovědí do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

Vypovědět smlouvu o povinném ručení lze také v případě, že pojistitel upraví výši pojistného a pojistník s touto úpravou nesouhlasí (písemně do 1 měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného).

Pojistník může soukromé pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

Zánik pojištění

Pojištění na dobu určitou zaniká uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno.

Pojištění odpovědnosti zaniká také v případě neplacení pojistného. Ať už se pojištění rozhodneme neplatit nebo jej pouze zapomeneme zaplatit, může nám pojišťovna pojistku zrušit. V tomto případě pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného. Tato lhůta přitom nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí upozornění na zánik pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo.

Další možností zániku pojištění je dohoda obou stran, tzn.mezi pojistitelem a pojistníkem. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Pravděpodobněji nejčastějším způsobem ukončení pojištění je změna vlastníka pojištěného vozidla. V tomto případě zaniká pojištění až dnem nahlášení změny majitele konkrétní pojišťovně. Změnu vlastnictví pojištěného vozidla musíte pojišťovně doložit buď kupní smlouvou nebo velkým technickým průkazem se záznamem o převodu na jiného majitele.

Také v případě, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat, tzn.že skončilo na některém z vrakovišť a bylo ekologicky zlikvidováno, musíte tuto skutečnost doložit pojišťovně technickým průkazem se záznamem o vyřazení vozidla z evidence, u některých pojišťoven stačí pouze protokol o ekologické likvidaci. Další možností zániku pojištění je dočasné vyřazení vozidla z registru motorových vozidel u příslušného obecního úřadu. I v tomto případě musíte pojišťovně doložit velký technický průkaz se záznamem o dočasném vyřazení vozidla.
Dalším nemilým důvodem k zániku pojištění je odcizení vozidla. Ke zrušení pojištění předkládáte pojišťovně protokol z policie.

Při každém zániku či zrušení pojištění jste povinni odevzdat pojišťovně doklad o pojištění i se zelenou kartou. Bez jejich vrácení Vám pojišťovna nevydá Potvrzení o době trvání pojištění a bezeškodném průběhu, bez něhož si nemůžete uplatnit bonus v případě, že si budete sjednávat pojištění na další vůz či u jiné pojišťovny.