Povinné ručení

Nejlevnější nabídky pojištění povinného ručení 2024

 • Kalkulačka povinného ručení
 • Rychlé online sjednání
 • Povinné ručení na míru

Nejširší srovnání povinného ručení na trhu

7000

pojištěných klientů týdně

98%

spokojenost našich zákazníků

Povinné ručení je základním pojištěním každého vozidla, nicméně nastávají situace, kdy může být potřeba toto pojištění zrušit nebo změnit. Ať už se mění pojišťovna, prodává se vozidlo, nebo dochází k jiným změnám v životě, je důležité vědět, kdy a za jakých podmínek je možné povinné ručení vypovědět. Jaké jsou hlavní důvody pro zrušení povinného ručení a jaký je postup při podání výpovědi?

Výpověď povinného ručení je téma, které zajímá mnoho řidičů. Kdy se výpověď nejčastěji dává a jak má vypadat?

Shrnutí článku

Možnosti výpovědi povinného ručení – v případě, kdy si řidič najde například lepší nabídku povinného ručení, nebo mu končí pojistné období, může vypovědět stávající povinné ručení

Likvidace nebo prodej vozidla – pokud je vozidlo staré, nebezpečné pro silniční provoz a musí se zlikvidovat, také v tomto případě je možné vypovědět povinné ručení

Obsah žádosti – žádost o změnu povinného ručení, resp. o jeho výpověď musí obsahovat určité náležitosti, jako například tzv. VIN vozidla

Kdy je možné podat výpověď povinného ručení?

Pojištění odpovědnosti zaniká písemnou výpovědí ke konci pojistného období u pojištění, kde je sjednáno běžné pojistné. Výpověď musí být doručena s dostatečným předstihem před uplynutím pojistného období.

Dále pojištění zaniká výpovědí do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění, tedy pojištění, které nevzniká ze zákona, jako to je například u zdravotního pojištění, vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

Zrušení povinného ručení a upravená výše pojistného

Vypovědět smlouvu o povinném ručení lze také v případě, že pojistitel upraví výši pojistného a pojistník s touto úpravou nesouhlasí (písemně do 1 měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného).

Pojistník může soukromé pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele.

Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

Kdy je možné ukončení povinného ručení

Pojištění na dobu určitou zaniká uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno.

Pojištění odpovědnosti zaniká také v případě neplacení pojistného. Ať už se pojištění rozhodne pojistník neplatit nebo jej pouze zapomeneme zaplatit, může pojišťovna pojistku zrušit.

V tomto případě pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného. Tato lhůta přitom nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí upozornění na zánik pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo.

Změna vlastníka je jednou z možností, proč může zaniknout povinné ručení u jednoho řidiče.

Zánik povinného ručení jako dohoda obou stran

Další možností zániku pojištění je dohoda obou stran, tzn. mezi pojistitelem a pojistníkem. V této dohodě musí být určen okamžik zániku povinného ručení, nebo jiného pojištění, a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.

 • změna vlastníka

Pravděpodobněji nejčastějším způsobem ukončení pojištění je změna vlastníka pojištěného vozidla. V tomto případě zaniká pojištění až dnem nahlášení změny majitele konkrétní pojišťovně.

Změna vlastnictví pojištěného vozidla se musí pojišťovně doložit buď kupní smlouvou, nebo velkým technickým průkazem se záznamem o převodu na jiného majitele.

Zrušení pojistky na auto při likvidace nebo odcizení auta

Také v případě, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat, tzn. že skončilo na některém z vrakovišť a bylo ekologicky zlikvidováno, se musí zrušit pojistka na auto a současně se tato skutečnost doložit pojišťovně technickým průkazem se záznamem o vyřazení vozidla z evidence. U některých pojišťoven stačí pouze protokol o ekologické likvidaci.

Dalším nemilým důvodem k zániku pojištění je odcizení vozidla. Ke zrušení pojištění se předkládá pojišťovně protokol z policie.

Výpověď pojištění auta při vyřazení vozidla z registru vozidel

Další možností pro výpověď pojištění auta je dočasné vyřazení vozidla z registru motorových vozidel u příslušného obecního úřadu. I v tomto případě se musí pojišťovně doložit velký technický průkaz se záznamem o dočasném vyřazení vozidla.

Při každém zániku či zrušení pojištění musí dotyčný odevzdat pojišťovně doklad o pojištění i se zelenou kartou. Bez jejich vrácení pojišťovna nevydá tzv. „Potvrzení o době trvání pojištění a bezeškodném průběhu,“ bez něhož nelze uplatnit bonus v případě, že se bude sjednávat pojištění na další vůz či u jiné pojišťovny.

Jak vypovědět povinné ručení – co musí žádost obsahovat

Výpověď povinného ručení je důležitým krokem při změně pojišťovně nebo ukončení stávající smlouvy. Jak vypovědět povinné ručení, resp. jaké má mít náležitosti?

Tento typ ukončení smlouvy se provádí na základě písemné dohody mezi oběma stranami. Pojišťovna nemusí dohodu akceptovat, nicméně pokud ano, smlouva o povinném ručení zaniká až po obdržení písemného stvrzení od pojišťovny.

Jaké jsou klíčové informace v žádosti o výpověď povinného ručení?

 1. Osobní údaje pojištěného:
  • Jméno a příjmení
  • Adresa trvalého bydliště
  • Telefonní číslo
  • Emailová adresa
 2. Údaje o pojištění:
  • Číslo pojistné smlouvy
  • Registrační značka vozidla
  • VIN vozidla (identifikační číslo vozidla)
 3. Důvod výpovědi:
  • Prodej vozidla
  • Likvidace vozidla
  • Změna pojišťovny
  • Odhlášení vozidla z evidence
  • Výpověď do dvou měsíců od uzavření smlouvy
  • Změna podmínek pojišťovnou
 4. Datum a podpis:
  • Datum podání žádosti
  • Vlastnoruční podpis pojištěného
 5. Přílohy:
  • Doklad potvrzující důvod výpovědi (kupní smlouva, doklad o likvidaci vozidla, potvrzení o odhlášení vozidla z evidence apod.)

Pokud se rozhodne vlastník pro vypovědět povinné ručení, je důležité, aby žádost obsahovala všechny potřebné údaje a byla podána v souladu s podmínkami pojišťovny.

Jak ukončit povinné ručení – co je potřeba zařídit

Sepsáním výpovědi formality nekončí. Co je potřeba dále zařídit při ukončení povinného ručení, resp. jak ukončit povinné ručení?

Výpověď je vhodné zaslat doporučeně poštou na adresu pojišťovny nebo ji podat osobně na pobočce. Některé pojišťovny umožňují také podání výpovědi povinného ručení online prostřednictvím svého webového portálu.

 • potvrzení přijetí výpovědi

Po odeslání žádosti je dobré požádat pojišťovnu o potvrzení přijetí výpovědi. To je důležité pro další postup a jistotu, že byla výpověď přijata a zpracována.

 • zrušení inkasních příkazů

Po potvrzení výpovědi by se měly zrušit všechny inkasní příkazy k platbě pojistného u banky, aby se předešlo dalším platbám za již ukončené pojištění.

 • uzavření nového pojištění (pokud je potřeba)

Pokud se mění pojišťovna, mělo by se zajistit nové povinné ručení u nové pojišťovny. Dotyčný by se měl ujistit, že nové pojištění začne platit ihned po ukončení starého, aby nedošlo k přerušení pojištění a případným problémům při silniční kontrole.

Zánik povinného ručení má svá pravidla, stejně jako havarijní pojištění.

Jak zrušit pojistku na auto v případě havarijní pojistky

Nejprve by se mělo začít prostudováním smluvních podmínek dané havarijní pojistky. Jak by mělo zrušení pojistky na auto formálně vypadat?

[Vaše jméno a příjmení]
[Vaše adresa]
[Telefonní číslo]
[Emailová adresa]

[Název pojišťovny]
[Adresa pojišťovny]

[Datum]

Věc: Výpověď havarijního pojištění

Vážení,

tímto Vám oznamuji, že vypovídám pojistnou smlouvu č. [číslo pojistné smlouvy] týkající se vozidla s registrační značkou [registrační značka vozidla] a VIN [VIN vozidla].

Důvod výpovědi: [uveďte důvod, např. Prodej vozidla, Likvidace vozidla, Totální škoda na vozidle, Změna pojišťovny, Finanční důvody, Změna podmínek pojišťovnou].

V příloze zasílám doklad potvrzující tento důvod.

Žádám o potvrzení přijetí této výpovědi a o informaci o dalším postupu.

S pozdravem,

[Vaše jméno a příjmení]
[Vlastnoruční podpis]


Po potvrzení výpovědi pak stačí zrušit všechny inkasní příkazy k platbě pojistného u banky, stejně jako u povinného ručení, případně si zařídit pojištění nové.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang