Pojistka na blbost – pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu

Člověk je často zaměstnancem, kterému jsou svěřeny odpovědné práce, rizikové činnosti apod., které s sebou přináší i možné riziko vzniklých neúmyslných škod právě při plnění pracovní činnosti. Zaměstnavatelé se čím dál odhodlávají k uplatňování škod zaměstnance při jeho pracovní činnosti.

Pro některá zaměstnání, v nichž zaměstnanec podstupuje riziko vzniku nějaké škody na zboží či službách je dnes výhodné být pojištěn.

V posledních letech se velmi rozšířilo sjednání pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Tím mohou být lidé ochráněni proti případné povinnosti nahradit zaměstnavateli vzniklou škodu penězi z vlastní kapsy.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je pojištění, které umožňuje nahradit zaměstnavateli nahodilou škodní událost, pokud ji pojištěný způsobil jako zaměstnanec zaviněným porušením povinností při plnění pracovních (služebních) povinností, pracovních (služebních) úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, pokud za ni odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění a pokud jeho odpovědnost vznikla výhradně podle ustanovení zákoníku práce.

Zaměstnavatel má ze zákona nárok na náhradu vzniklé škody do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního platu zaměstnance.

Kryté případy

Pojišťovny nabízející pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání poskytují krytí pro případ:

 • škod na zdraví a usmrcení
 • škod na věci způsobené jejím poškozením nebo zničením
  1. obecná odpovědnost za způsobené škody způsobené neobratností apod.
  2. odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, kdy zaměstnanec věděl o možnosti vzniku škody, ale tuto skutečnost zaměstnavateli, či vedoucímu pracovníkovi nenahlásil
  3. odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách podléhajících vyúčtování
  4. odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
 • finanční škody

Existují ale i určité výjimky. Jedná se o škody, které pojišťovny hradit nebudou.

Výluky – co pojišťovny hradit nebudou:

Žádné pojištění není sjednáváno bez výluk a omezení. Je to logické – nikdo, ani pojišťovny nevystavují bianco šek na na cokoliv. Smlouvy (a hlavně pojistné podmínky) vždy definují, co pojištěno je, a co není. Potud je všechno v pořádku.

Některé výluky však můžou být pro řadu klientů překvapením, velice nemilým především v případě, že se o nich dozví až v okamžiku pojistné události.

Výluky jsou definovány v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven a každá pojišťovna si je definuje po svém. Ty nejtypičtější výluky, které naleznete u všech pojišťoven jsou:

 • škody způsobené úmyslně
 • ztráta svěřených předmětů
 • manko, schodek na svěřených hodnotách
 • vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích

Většina pojišťoven rovněž nekryje škody vzniklé z krátkodobého pracovního poměru (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce).

Podrobný výčet výluk a omezení pojistného plnění lze najít v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven, které se skutečně vyplatí před uzavřením smlouvy přečíst.

Co zahrnuje pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojistné krytí se liší v závislosti na jurisdikci a konkrétní pojistné smlouvě. Obvykle však zahrnuje:

 1. Léčebné výlohy: Pojištění pokrývá účty za lékařskou péči a náklady na léčbu zaměstnanců, kteří utrpěli pracovní úraz nebo onemocněli nemocí z povolání.
 2. Náhrada mzdy: V případě, že zaměstnanec není schopen pracovat z důvodu úrazu nebo nemoci, může pojištění poskytnout dočasné nebo trvalé náhrady mzdy.
 3. Dávky při pracovní neschopnosti: Pokud se zaměstnanec v důsledku pracovní události stane trvale invalidním, může pojištění poskytovat dávky v dlouhodobé pracovní neschopnosti.
 4. Náklady na právní zastoupení: Pokud poškozený zaměstnanec podá na zaměstnavatele žalobu, může pojištění pokrýt právní výdaje, které zaměstnavatel vynaložil na obranu proti žalobě.
 5. Rehabilitace a odborné vzdělávání: V případech, kdy se zaměstnanec nemůže vrátit ke své předchozí práci z důvodu zdravotního postižení nebo úrazu, může pojištění pomoci uhradit náklady na rehabilitační služby a odborné vzdělávání, které zaměstnanci pomohou najít náhradní zaměstnání.

Kalkulačka pojištění odpovědnosti zaměstnance

Kalkulačka pojištění odpovědnosti zaměstnance je nástroj nebo online aplikace, která pomáhá zaměstnancům odhadnout náklady na pojistku na blbost.

Obvykle bere v úvahu plat zaměstnance, jeho pracovní výhody a další relevantní informace a poskytuje odhad pojistného, které bude muset zaměstnanec platit, a pojistného krytí, které získá.

Kalkulačka pojištění odpovědnosti zaměstnance jednotlivcům pochopit finanční dopad různých možností pojištění a učinit informované rozhodnutí o svém pojištění.

Proč mít pojistku na blbost?

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců je dobré mít z několika důvodů:

 1. Právní ochrana: Pojištění odpovědnosti zaměstnanců chrání firmu před právními nároky a žalobami a pokrývá náklady na právní obhajobu a případné vyrovnání nebo rozsudky.
 2. Finanční zabezpečení: Soudní spory a právní nároky mohou být nákladné, i když nejsou úspěšné.
 3. Krytí různých pojistných událostí: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancům se obvykle vztahuje na celou řadu nároků, včetně úrazů na pracovišti, sexuálního obtěžování, diskriminace, neoprávněného ukončení pracovního poměru a dalších protiprávních jednání.
 4. Klid v duši: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli poskytuje klid, protože jsou lidé finančně chráněni v případě nároků zaměstnavatelů nebo soudních sporů.

Ačkoli se konkrétní krytí a výhody mohou lišit v závislosti na pojistné smlouvě a poskytovateli pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli je obecně považováno za nezbytnou ochranu.

Pomáhá chránit zaměstnavatele i zaměstnance, zajišťuje spravedlivé a bezpečné pracovní prostředí a zároveň snižuje finanční rizika.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang