Jak zrušit pojištění domácího mazlíčka

Jak postupovat v případě, že se člověk rozhodl ukončit pojištění domácího mazlíčka. Výpověď pojištění může provést pouze pojistník nebo jím pověřená osoba s plnou mocí.

Výpověď pojistné smlouvy je nezbytné vždy zaslat písemnou formou s vlastnoručním podpisem a případnými doklady.

Doporučuje se výpověď podat na pobočce pojišťovny nebo zaslat pojišťovně doporučenou listovní zásilkou, vždy člověku zůstane v ruce doklad o předání nebo odeslání.

Přehled možných výpovědí pojištění domácího mazlíčka

Důvodů, proč někdo může uvažovat o ukončení pojištění domácích zvířat, může být několik:

 1. Výpověď do 2 měsíců od počátku pojistné smlouvy
 2. Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období
 3. Zánik z důvodu úmrtí pojištěného psa či kočky
 4. Změnou vlastnictví pojištěného zvířete
 5. Smrtí pojištěného, který je fyzickou nebo právnickou osobou a zvíře se stalo předmětem dědického řízení
 6. Uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno
 7. Zánik pro neplacení
 8. Výpověď do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události
 9. Ukončení smlouvy dohodou
 10. Ukončení při on-line sjednání do 14 dnů od uzavření

Rozhodnutí ukončit pojištění domácích mazlíčků je důležité pečlivě zvážit, protože zahrnuje posouzení možných rizik a nákladů spojených s tím, že člověk nebude mít krytí neočekávaných veterinárních výdajů.

Jak postupovat při výpovědi pojištění z různých důvodů?

Výpověď do 2 měsíců od počátku pojistné smlouvy

Tato možnost výpovědi pojištění dovoluje pojistníkovi, který si například rozmyslel nákup mazlíčka, ukončit řádně platnost pojištění.

Výpověď je nutné podat písemně do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Doručením pojišťovně začíná na pojištění běžet osmidenní výpovědní lhůta a pojištění zaniká až uplynutím této lhůty.

Např.: pojištění uzavřeno 6. 2., výpověď byla doručena 4. 4., pojištění zaniká po 8 dnech tj. 12. 4.

Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období

Tato možnost výpovědi pojištění se nejčastěji používá, pokud se člověk rozhodne změnit pojišťovnu. Klient má právo bez udání důvodu podat výpověď.

Výpověď je nutné podat písemně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období tj. před výročním datem, který je dnem počátku pojistné smlouvy.

Např: výroční den je 31. 12., výpověď tedy musí být doručena pojišťovně nejpozději 19. 11.

Zánik z důvodu úmrtí pojištěného psa či kočky  

Úmrtí pojištěného psa nebo kočky je nutné obratem oznámit pojišťovně, kde je zvíře pojištěné. Například pokud je člověk pojištěný u České pojišťovny, tak posílá výpověď smlouvy České pojišťovně přímo.

Pojištění zanikne dnem oznámení změny pojistiteli.

Změnou vlastnictví pojištěného zvířete

Tato možnost ukončení pojištění nastává v případě, že vlastník zvířete se rozhodne darovat či prodat zvíře. Změnu vlastníka je nutné poslat písemně do pojišťovny i s kopii darovací nebo prodejní smlouvy.

Smrtí pojištěného vlastníka

Jedná se o případ smrti člověka, který je fyzickou nebo právnickou osobou a zvíře se stalo předmětem dědického řízení

Informace o úmrtí pojištěného tj. majitele zvířete, je nutné oznámit pojišťovně písemně i s kopií úmrtního listu nebo dědického řízení. V Čechách se často řeší výpověď smlouvy České pojišťovně, ale všechny pojišťovny mají proces podobný.

Uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno

Pokud je pojištění sjednané tak, že v pojistné smlouvě je určené datum ukončení pojištění ( např. konec pojištění dne 13.4.2012 ) pojištění automaticky v tento den bude ukončeno.

Není potřeba zasílat žádné písemné oznámení či výpověď.

Zánik pro neplacení

Tato možnost ukončení pojištění nastává v případě, že klient opomene zaplatit pojistné nebo se rozhodne neplatit pojistné. Je nutné počítat s tím, že to vede k zániku pojištění.

V zákoně je uvedeno, že pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi.

Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka od pojistitele musí tento termín zániku pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo.

I když pojištění tímto způsobem zanikne, nárok pojišťovny požadovat zaplacení trvá i nadále.

Výpověď do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události

Tuto možnost výpovědi může využít jak klient, který sjednává pojištění, tak pojišťovna, vždy po oznámení vzniku pojistné události.

Výpověď je nutné podat písemně do 3 měsíců od oznámení o vzniku pojistné události. Pojištění zanikne do 1 měsíce od doručení výpovědi.

Ukončení smlouvy dohodou

Tato možnost zániku pojištění je uskutečněna dohodou obou stran (pojistník a pojišťovna). Důležité ale je, že pojišťovna není povinna na dohodu přistoupit (a zpravidla nepřistoupí).

Návrh dohody je nutné podat písemně a očekávat písemné vyjádření pojišťovny.

Ukončení při on-line sjednání do 14 dnů od uzavření pojištění

Jedná se o zákonnou možnost odstoupení od sjednání pojištění ve lhůtě 14 dnů. Nejlepší je rozhodnutí oznámit písemně pojistiteli a zároveň i zprostředkovateli on-line pojištění. 

Proč si sjednat pojištění domácího mazlíka?

Existuje několik důvodů, proč je výhodné uzavřít pojištění domácích zvířat:

 1. Finanční jistota: Pojištění domácích mazlíčků poskytuje finanční ochranu pro případ neočekávaných veterinárních výdajů. V případě nehody, nemoci nebo zranění mohou být náklady na veterinární péči poměrně vysoké.
 2. Klid v duši: Může si majitel být jistý, že svému zvířeti bude moci poskytnout tu nejlepší možnou péči, aniž by se musel obávat nákladů.
 3. Preventivní péče a běžné prohlídky: Některé plány pojištění domácích zvířat zahrnují preventivní péči, jako je očkování, roční prohlídky a čištění zubů.
 4. Krytí chronických onemocnění: Zejména s přibývajícím věkem se u domácích zvířat mohou objevit chronické stavy, které vyžadují trvalou léčbu a léky.
 5. Nouzové situace: Nehody nebo náhlá onemocnění se mohou stát kdykoli a pohotovostní veterinární péče může být nákladná.
 6. Flexibilita a možnost volby: S pojištěním domácích mazlíčků má majitel možnost vybrat si pro péči o svého mazlíčka jakéhokoli licencovaného veterináře nebo specialistu.

Pojištění domácích mazlíčků poskytuje majitelům zvířat neocenitelnou záchrannou síť, která jim umožňuje poskytnout svým chlupatým kamarádům tu nejlepší možnou péči, aniž by to bylo na úkor jejich finančního blahobytu.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang