Jak zrušit pojištění odpovědnosti při výkonu povolání

Mnoho lidí často neví, jak podat výpověď pojištění odpovědnosti při výkonu pojištění. Jak tedy postupovat v případě, že si člověk přeje podat výpověď pojištění odpovědnosti při výkonu povolání? 

Výpověď pojištění může provést pouze pojistník. Výpověď pojistné smlouvy je nezbytné vždy zaslat písemnou formou s vlastnoručním podpisem a případnými doklady.

Je doporučené výpověď podat na pobočce pojišťovny nebo zaslat pojišťovně doporučenou listovní zásilkou, vždy klientovi zůstane v ruce doklad o předání nebo odeslání.

Přehled možných výpovědí pojištění odpovědnosti při výkonu povolání

Důvodů pro ukončení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání může být několik. Zde jsou některé běžné důvody:

 1. Výpověď do 2 měsíců od počátku pojistné smlouvy
 2. Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období
 3. Zánik z důvodu ukončení činnosti pojištěného
 4. Zánikem pojistného rizika
 5. Smrtí pojištěného
 6. Uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno
 7. Zánik pro neplacení
 8. Výpověď do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události
 9. Ukončení smlouvy dohodou
 10. Ukončení při on-line sjednání do 14 dnů od uzavření

Aby se člověk vyhnul překvapením při ukončování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání, je nutné pečlivě prostudovat pojistné podmínky, dodržovat požadavky pojistitele a dodržovat správné postupy.

Jak správně postupovat při výpovědích z různých důvodů?

Výpověď do 2 měsíců od počátku pojistné smlouvy

Tato možnost výpovědi pojištění dovoluje pojistníkovi, který si například rozmyslel nákup vozidla, ukončit řádně platnost pojištění.

Výpověď je nutné podat písemně do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Doručením pojišťovně začíná na pojištění běžet osmidenní výpovědní lhůta a pojištění zaniká až uplynutím této lhůty.

Např.: pojištění uzavřeno 6. 2., výpověď byla doručena 4. 4., pojištění zaniká po 8 dnech tj. 12.4.

Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období

Tato možnost výpovědi pojištění se nejčastěji používá, pokud se rozhodnete změnit pojišťovnu. Klient má právo bez udání důvodu podat výpověď.

Výpověď je nutné podat písemně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období tj. před výročním datem, který je dnem počátku pojistné smlouvy.

Např: výroční den je 31. 12., výpověď tedy musí být doručena pojišťovně nejpozději 19. 11.

Zánik z důvodu ukončení činnosti pojištěného

Tato možnost výpovědi je možné využít při ukončení pracovní činnosti pojištěného tj. v okamžiku ukončení pracovního poměru.

Jedná se zároveň i o případ změny zaměstnání nebo zaměstnavatele. I na pojištění je potřeba myslet při změně zaměstnání.

Zánikem pojistného rizika

Tato možnost ukončení pojištění nastává v případě, že například zanikne pracovní místo nebo například člověku je odebrané pracovní vozidlo a tedy dochází k zániku pojistného rizika.

Může se jednat například i o povýšení, kdy se mění zodpovědnost, která náleží pojistníkovi.

Smrtí pojištěného

Výpověď je nutné oznámit pojišťovně písemně i s kopií úmrtního listu nebo dědického řízení.

Uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno

Pokud je pojištění sjednané tak, že v pojistné smlouvě je určené datum ukončení pojištění ( např. konec pojištění dne 13. 4. 2024 ) pojištění automaticky v tento den bude ukončeno.

Není potřeba zasílat žádné písemné oznámení či výpověď.

Zánik pro neplacení

Tato možnost ukončení pojištění nastává v případě, že člověk opomene zaplatit pojistné nebo se rozhodne neplatit pojistné. Je nutné počítat s tím, že to vede k zániku pojištění.

V zákoně je uvedeno, že pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi.

Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka od pojistitele musí tento termín zániku pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo.

I když pojištění tímto způsobem zanikne, nárok pojišťovny požadovat zaplacení trvá i nadále.

Výpověď do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události

Tuto možnost výpovědi může využít jak sám pojistník, tak pojišťovna, vždy po oznámení vzniku pojistné události.

Výpověď je nutné podat písemně do 3 měsíců od oznámení o vzniku pojistné události. Pojištění zanikne do 1 měsíce od doručení výpovědi.

Ukončení smlouvy dohodou

Tato možnost zániku pojištění je uskutečněna dohodou obou stran (pojistník a pojišťovna). Je důležité ale myslet na to, že pojišťovna není povinna na dohodu přistoupit (a zpravidla nepřistoupí).

Návrh dohody je nutné podat písemně a očekávat písemné vyjádření pojišťovny.

Ukončení při online sjednání do 14 dnů od uzavření pojištění

Jedná se o zákonnou možnost odstoupení od sjednání pojištění ve lhůtě 14 dnů. Doporučuje se rozhodnutí oznámit písemně pojistiteli a zároveň i zprostředkovateli on-line pojištění. 

Proč si sjednat pojištění odpovědnosti při výkonu povolání?

Uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání může být pro zaměstnance výhodné z několika důvodů:

 1. Chrání před profesní nedbalostí: Pojištění odpovědnosti chrání zaměstnance proti nárokům na náhradu škody způsobené profesní nedbalostí nebo chybami a opomenutími při práci.
 2. Krytí právní ochrany: Pojištění povolání kryje právní výdaje, včetně poplatků za právní zastoupení, soudních nákladů a vyrovnání nebo rozsudků, a poskytuje tak finanční podporu v případě soudního sporu.
 3. Udržuje profesní pověst: Být žalován za profesní chyby může poškodit pověst a důvěryhodnost zaměstnance, pojištění prokazuje závazek k profesionalitě a odpovědnosti, což může pomoci udržet pověst zaměstnance i v případě nešťastné události.
 4. Smlouvy a požadavky klientů: Mnoho klientů může v rámci smluvních podmínek vyžadovat, aby zaměstnanci měli pojištění profesní odpovědnosti.
 5. Klid v duši: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání přináší klid. Umožňuje zaměstnancům pracovat sebevědomě a svědomitě s vědomím, že jsou chráněni.

Celkově lze říci, že pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání poskytuje zaměstnancům zásadní ochranu, nabízí finanční zabezpečení, právní podporu, řízení reputace a dodržování požadavků klientů.

Zajišťuje, že zaměstnanci mohou vykonávat své pracovní povinnosti s důvěrou a bez zbytečného rizika.

Výpověď povinného ručení – vzor (ČSOB, Kooperativa, Direct aj.)

Stejně jako pojištění odpovědnosti, také povinné ručení může být z různých důvodů nutné ukončit. Jak si co nejvíc ulehčit práci?

Výpověď povinného ručení usnadní vzor, který stačí vytisknout a vyplnit, případně podle něj sepsat vlastní výpověď. Často lze tento dokument najít na webu poskytovatele pojištění. Jedná se např. o:

 • vzor výpovědi povinného ručení ČSOB
 • vzor výpovědi povinného ručení Kooperativa
 • vzor výpovědi povinného ručení Direct

Další možností, kde získat vzor výpovědi pojistné smlouvy, jsou nezávislé portály věnované pojištění.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang