Co dělat při způsobené škodě zaměstnavateli

Každý se čas od času dostane do situace, kdy svým jednáním způsobí neúmyslně škodu a právě svému zaměstnavateli. Od toho má sjednané pojištění odpovědnosti při výkonu povolání a s jistotou může vše vyřešit přímo přes pojišťovnu.

Existuje ale jednoduchý postup, co dělat, když byla způsobena škoda zaměstnavateli.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti je druh pojištění, které chrání osoby před nároky vznesenými proti nim za nedbalost, chyby nebo opomenutí při výkonu povolání. Poskytuje krytí škod a právních výdajů spojených s obranou proti nároku nebo žalobě.

Toto pojištění je speciálně navrženo tak, aby řešilo rizika a odpovědnost spojenou s profesní činností, a je klíčové pro osoby pracující v odvětvích, kde mohou mít chyby značné finanční důsledky.

Souhrnně řečeno, pojištění odpovědnosti je forma ochrany, kterou by zaměstnanci měli zvážit, aby zmírnili finanční rizika a potenciální právní závazky spojené s jejich profesními povinnostmi.

Poskytuje krytí nároků vznesených vůči nim za chyby, nedbalost nebo opomenutí, čímž zajišťuje, že jsou chráněni před potenciální finanční zátěží, a umožňuje jim soustředit se s klidnou myslí na svou práci.

Proč je dobré ho mít?

Existuje několik důvodů, proč by měl zaměstnanec zvážit uzavření pojištění odpovědnosti:

 • Ochrana před osobní odpovědností: Chrání osobní majetek zaměstnance v případě, že je žalován o náhradu škody.
 • Pojištění zaměstnavatele nemusí poskytovat dostatečné krytí: Zaměstnavatelé sice často mají pojištění odpovědnosti, ale nemusí se vztahovat na všechny zaměstnance nebo nemusí poskytovat dostatečné krytí pro každou situaci.
 • Krytí nákladů na právní zastoupení: Pojištění odpovědnosti pokrývá právní náklady spojené s obranou proti nároku nebo žalobě, včetně poplatků za právní zastoupení, soudních nákladů a vyrovnání nebo rozsudků.
 • Klid v duši: Vědomí o pojištění odpovědnosti může zajistit klid, protože umožní soustředit se na práci bez neustálých obav z možných soudních sporů.
 • Požadavek zaměstnavatelů nebo klientů: V některých profesích nebo odvětvích může být pojištění odpovědnosti za škodu požadavkem zaměstnavatelů nebo klientů.

Celkově je pojištění odpovědnosti pro zaměstnance důležité, protože poskytuje finanční ochranu, právní krytí a klid tváří v tvář možným závazkům vyplývajícím z jejich pracovních povinností.

Jak postupovat s pojištěním?

Co dělat, když zaměstnanec způsobí škodu zaměstnavateli? Jaký je správný postup v takové situaci?

 1. je nutné okamžitě informovat svého zaměstnavatel či pověřeného nadřízeného o vzniklé škodě
 2. po konzultaci a vyčíslení škody si nechat sepsat písemný doklad o vzniku škody, její výši a požadovaném nároku škody zaměstnavatelem
 3. písemně informovat pojišťovnu a nárokovat náhradu škody
 4. pojišťovna po obdržení dokladů, zaeviduje nárok na zaplacení škody a dále s klientem bude komunikovat
 5. vyplatí náhradu škody zaměstnavateli (postupuje dle Všeobecných pojistných podmínek a Zvláštních pojistných podmínek)
 6. se zaměstnavatelem si člověk odsouhlasí vyšetření a proplacení škody (nejlépe písemnou formou)

Po těchto krocích bude moct zaměstnanec dále vykonávat svou práci. Tyto situace se pojí s jistým ponaučením a vedou k větší svědomitosti a opatrnosti v práci.

Jak nezpůsobit škodu zaměstnavateli?

Respektování zásad a postupů: Vždy se všichni seznání se zásadami a postupy společnosti a dbá se na jejich dodržování. To zahrnuje vše od docházky a dochvilnosti až po zabezpečení dat a důvěrnost.

Zapojení se do otevřené komunikace: Musí se dodržovat otevřená a upřímná komunikace se zaměstnavatelem. Pokud má člověk nějaké obavy, problémy nebo návrhy, diskutuje o nich profesionálně a konstruktivně. Předejde tak nedorozuměním a možným škodám.

Dodržování termínů a plnění povinností: Je třeba být spolehlivý a zodpovědný za své pracovní povinnosti. Dbát na dodržování termínů, plnit zadané úkoly podle svých nejlepších schopností a aktivně žádat o potřebnou pomoc nebo vysvětlení.

Zachování profesionality: Vždy se zachovává profesionalita ve všech aspektech práce, včetně svého chování, vystupování a jednání s kolegy a nadřízenými. Vyhýbá se pomluvám, kancelářské politice a osobním konfliktům, které mohou narušit pověst a integritu zaměstnavatele.

Chránění důvěrné informace: Respektuje se důvěrnost citlivých informací týkajících se společnosti, klientů nebo kolegů. Vyvaruje se sdílení takových informací navenek nebo uvnitř firmy. Pomáhá to chránit zájmy zaměstnavatele a udržovat důvěru.

Vyhnout se střetu zájmů: Je nutné, aby osobní zájmy nebyly v rozporu se zájmy zaměstnavatele. Je potřeba být transparentní ohledně případných střetů zájmů a vyžádat si pokyny, jak je profesionálně řešit.

Respekt firemních zdrojů: Používají se firemní zdroje, jako je vybavení, software nebo zařízení, zodpovědně a výhradně pro účely související s prací. Zneužívání nebo přehlížení těchto zdrojů může poškodit produktivitu a pověst společnosti.

Zachování opatrnosti na sociálních sítích: Dává se pozor na to, co se zveřejňuje na platformách sociálních médií, protože to může odrážet zaměstnavatele. Vyvaruje se zveřejňování čehokoli, co by mohlo negativně ovlivnit pověst nebo image zaměstnavatele nebo kolegů.

© 2024 abcpojisteni.cz | Nakódoval Leoš Lang