Bezeškodní průběh "BONUS" u Direct pojišťovny

Pravidla uznání bonusu

 • Bonus je převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je 60 %.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodní doby je nárok na 5% slevu ze základní sazby.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou a osobou samostatně výdělečně činnou.
 • Bonus je převoditelný mezi manželi, druhem a družkou a osobami trvale žijícími ve společné domácnosti.
 • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává 24 měsíců bezeškodní doby a navýšení se zohlední se v předpisu pojistného na následné splátkové období. 

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Výňatek ze všeobecných pojistných podmínek Direct pojišťovny

Systém bonus / malus

1. Pojišťovna uplatňuje systém bonusů, tzn. slev za kladnou rozhodnou dobu a malusů, tzn. přirážek za zápornou rozhodnou dobu v pojištění jednotlivých vozidel. K jednomu vozidlu lze uplatnit pouze po sobě následující potvrzení o době trvání pojištění a o jejich škodném průběhu téhož pojistníka od stejného nebo různých pojistitelů. Pojišťovna uznává i potvrzení jiných tuzemských i zahraničních pojišťoven s výjimkou doby trvání pojištění před 1. lednem 2000.

2. Je-li u pojišťovny jedinou pojistnou smlouvou pojištěno více vozidel najednou včetně vozidel, která do tohoto pojištění vstupují během platnosti pojistné smlouvy, procento bonusů nebo malusů se pro následné pojistné období stanovuje pro každé vozidlo zvlášť na základě jeho škodného průběhu v uplynulém pojistném období. Konkrétní podmínky stanovuje pojistná smlouva.

3. Pojišťovna umožňuje převod bonusu na manžela nebo dítě pojistníka – fyzické osoby, kteří s ním žijí ve společné domácnosti, v případě zániku dosavadního pojištění u pojišťovny a sjednání nového pojištění, v němž je pojistníkem uvedený rodinný příslušník. Při převádění bonusu a malusu platí ujednání bodů 1 a 7 tohoto článku.

4. Pro výši bonusu a malusu je rozhodující rozhodná událost, tzn. pojistná událost, při níž bylo vyplaceno plnění a rozhodná doba, tzn. kladná nebo záporná doba nepřerušeného průběhu pojištění.

5. Rozhodná doba se počítá v celých běžných měsících. Rozhodná doba se snižuje za každou rozhodnou událost o 24 měsíce. Za rozhodnou událost pojišťovna nepovažuje:

 • a) první pojistnou událost z pojištění, pokud v době pojistné události bylo zaplaceno roční pojistné jednou splátkou a pokud plnění vyplacené z této pojistné události nepřesáhlo částku 20.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty;
 • b) pojistnou událost, která nastala neoprávněným použitím pojištěného vozidla;
 • c) pojistnou událost, k níž došlo v době, po kterou bylo pojištěné vozidlo prokazatelně předáno fyzické nebo právnické osobě za účelem jeho opravy nebo údržby;
 • d) pojistnou událost, jestliže pojišťovně byla do třiceti dnů od doručení oznámení pojišťovny poškozenému o výši plnění vrácena částka, kterou pojišťovna vyplatila poškozenému z důvodu plnění z této pojistné události.

6. Kladnou rozhodnou dobu ze zaniklého pojištění pojišťovna pro přiznání bonusu započte:

 • a) v plné výši, pokud předcházející pojištění zaniklo nejdéle před třiceti šesti měsíci;
 • b) v rozsahu zkráceném o dobu neexistence pojištění v celých běžných měsících, pokud předcházející pojištění zaniklo před více než třiceti šesti měsíci.

7. Záporná rozhodná doba bude vždy započtena v plné výši.

8. Pojišťovna použije pro stanovení ročního pojistného při sjednání pojistné smlouvy stupnici bonus/malus dle bodu 9 tohoto článku na základě pojistníkem předloženého potvrzení o době trvání pojištění a jeho škodném průběhu u předcházejících pojistitelů, kterou upraví dle bodu 5 a 6 tohoto článku. Pokud pojistník toto potvrzení bez důvodu hodného zřetele nepředloží a je zřejmé, že by je předložit měl, pojišťovna má právo uplatnit přirážku k pojistnému.

9. Pokud se pojišťovna dozví o rozhodné události, ke které došlo v uplynulém pojistném roce, až po úpravě ročního pojistného na následující pojistný rok, má proti pojistníkovi právo na úhradu rozdílu na pojistném.

10. Bonus, případně malus upravuje základní pojistné dle tabulky:

Stupeň bonus (B)/ malus (M)

 • B7 84 a více – 60%
 • B6 72 až 83 – 45%
 • B5 60 až 71 – 35%
 • B4 48 až 59 – 25%
 • B3 36 až 47 – 15%
 • B2 24 až 35 – 10%
 • B1 12 až 23 – 5%
 • B0 0 až 11 0%
 • M1 –1 až –12 + 5%
 • M2 –13 až –24 + 15%
 • M3 –25 až –36 + 35%
 • M4 –37 až –48 + 70%
 • M5 –49 až –60 + 100%
 • M6 –61 a více + 150% 

POJISTNÉ PODMÍNKY Direct pojišťovny

Kalkulačka povinného ručení

Najděte si online nejlevnější povinné ručení na trhu. Srovnáme pro Vás ceníky pojišťoven během několika vteřin.

Spočítat povinné ručení

Aktuality

Velké pojišťovny již nechtějí srovnávat ceny povinného ručení

Největší české pojišťovny s ohledem na svou cenovou politiku přestávají podporovat transparentní srovnávání cen povinného ručení na internetu! Allianz, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťo...

Povinné ručení Wüstenrot s nejvyšším bonusem

Povinné ručení Wüstenrot s nejvyšším bonusem

Wüstenrot zavedl u svého povinného ručení ProAuto novinky, které se vymykají standardním podmínkám na českém trhu. Již po dvou letech jízdy bez nehod obdrží klient bonus ve výši 30 %, maximálně můž...

Nové povinné ručení České pojišťovny

Česká pojišťovna rozšiřuje nabídku povinného ručení o nové produkty Exclusive Plus a Exclusive Max. Nová nabídky zahrnuje tříletou garancí ceny, první pojistnou událost bez vlivu na bonus, či dokon...

Archiv aktualit


Ekonomika

24. 3. 2019 | E15.cz - zprávy z ekonomiky

Trumpův tým s Ruskem nespolupracoval, vyplývá ze zprávy vyšetřovatele Muellera

Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller podle amerického ministerstva spravedlnosti nedospěl k závěru,... více

NKÚ začal hledat stavaře svého sídla

Projekt nové úřednické budovy v pražských Holešovicích se dostává téměř do finální fáze.... více

Více z pojišťovnictví a bankovnictví