Slovníček pojmů povinného ručení

Povinné ručení se vztahuje na zákonný požadavek, aby každý majitel vozidla měl minimální úroveň pojistného krytí na ochranu proti škodám nebo zraněním způsobeným jiným osobám při provozu vozidla.

Účelem povinného ručení vozidel je zajistit, aby poškození při nehodách s účastí vozidel byli finančně chráněni.

Pokud je majitel vozidla odpovědný za způsobení nehody, která má za následek škodu na cizím majetku nebo zranění jiné osoby, povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pokryje náklady spojené se škodou nebo zraněním.

Důležité osoby

 • Oprávněná nebo obmyšlená osoba

Fyzická nebo právnická osoba, které smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Není-li určena v pojistné smlouvě, stanovuje se podle § 817 Občanského zákoníku.

 • Likvidátor

Odborně kvalifikovaný pracovník, který zodpovídá za likvidaci pojistných událostí, šetří a stanovuje výši odškodnění.

 • Pojistitel

Pojišťovna (subjekt, který provozuje pojišťovací činnost na základě povolení ministerstva financí).

 • Pojistník

Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinna hradit pojistné.

 • Pojištěný

Osoba, na kterou se pojištění odpovědnosti za škodu vztahuje.

 • Poškozený

Osoba, které utrpěla škodu provozem vozidla (cizím zaviněním).

 • Zákonný zástupce

Osoba, která je oprávněná jednat za osobu, jejíž způsobilost je právně omezená.

Pojištění obecně

 • Asistenční služba

Služba, která nabízí pomoc v případě, že vozidlo je poškozeno pojistnou událostí mimo trvalé bydliště (možnost rozšíření i v zahraničí). Asistenční službu lze sjednat automaticky k pojištění vozidel nebo samostatně, službu zajišťuje smluvní partner pojišťovny a to v rozsahu stanoveném v pojistných podmínkách pojišťovny.

 • Povinné ručení

Obecně lidové označení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

 • Připojištění

Pojištění, které lze libovolně sjednat na jednu pojistnou smlouvu s jiným hlavním druhem pojištění. Např. k povinnému ručení (jako hlavnímu druhu pojištění) sjednat připojištění čelního skla, připojištění asistenčních služeb atd., dle nabídky pojišťovny.

 • Pojistné podmínky

Vymezení práv a povinností účastníků pojištění (pojištěný a pojišťovny), která vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku.

Hledání pojištění

 • Krátkodobé pojištění

Pojištění sjednané na dobu kratší než jeden rok.

 • Bonus

Tj. sleva z pojistného, výše slevy je poskytována za určité období bezeškodného průběhu. V ČR je možné bonus nárokovat od 1. 1. 1999.

 • Malus

Tj. navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou zavinil pojistník (držitel) vozidla a došlo k odškodnění poškozeného.

 • Spoluúčast

Částka dohodnutá v pojistné smlouvě, která se odečítá od každého pojistného plnění. Pokud škoda nepřesahuje výši dohodnuté spoluúčasti, pojišťovna není povinna plnit.

Sepsání smlouvy

 • Doklad o pojištění

Pojištěný prokazuje platné pojištění zelenou kartou.

 • Pojistná částka

Suma uvedená v pojistné smlouvě, tedy dohodnutá částka nejvyššího možného plnění v případě pojistné události.

 • Zelená karta

Je mezinárodní osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem konkrétního vozidla.

 • Všeobecné pojistné podmínky

Jsou součástí každého pojištění a pojistné smlouvy. Jejich povinný obsah stanoví § 13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.

 • Výpověď

Písemná žádost o ukončení smlouvy. Podmínky předložení a akceptace stanoví všeobecné pojistné podmínky.

 • Počátek pojištění

Den (a čas), kdy začíná pojištění platit. Tento údaj musí být vždy uveden v pojistné smlouvě. Pokud není datum uvedeno, počátkem pojištění je den následující po uzavření pojistné smlouvy.

 • Pojistné období

Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud dojde v průběhu pojištění k pojistné události, vzniká pojistiteli povinnost hradit vzniklou škodu.

 • Smluvní ujednání

Závazná ustanovení, která specifikují Všeobecné pojistné podmínky a zahrnují i platné odchylky a doplňky.

Placení pojištění

 • Pojistné

Je úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné se platí za dohodnuté pojistné období nebo najednou za celé pojistné období (roční pojistné).

 • Frekvence placení pojistného

Dohodnutá četnost plateb pojistného pojišťovně (roční, pololetní, apod.).

 • Následné pojistné

Druhá a každá další platba pojistného.

 • Způsob placení pojistného

Forma provedení platby (bezhotovostní, poštovní poukázkou, apod.).

Pojistná událost

 • Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

 • Pojistné plnění

Vyplacená náhrada škod.

 • Škodní událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda, která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Další

 • Bezeškodní průběh

Je časový průběh, který je vymezen trváním vztahu mezi klientem a pojišťovnou, ve kterém nedošlo k pojistné události, za kterou by z pojištění odpovědnosti, které si sjednal pojistník (držitel) vozidla, bylo pojišťovnou plněno odškodnění.

 • Storno pojištění

Předčasné ukončení pojištění.

 • Pojistka

Písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.

 • Pojistná doba

Časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem.

 • Územní platnost

Území vymezené vyhláškou ministerstva financí a zelenou kartou, na kterém platí povinné pojištění, z něhož je možné hradit škody způsobené třetím osobám.

Co je nutno vědět

Povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je často součástí procesu registrace motorového vozidla nebo vydání řidičského průkazu, který vyžaduje doklad o pojistném krytí předtím, než může být vozidlo legálně provozováno na veřejných komunikacích.

Porušení tohoto požadavku může vést k sankcím, jako jsou pokuty, pozastavení řidičského oprávnění nebo zabavení vozidla.

Je nezbytné si uvědomit, že povinné ručení obvykle kryje škody a újmy způsobené jiným osobám, ale nekryje náklady na opravu nebo výměnu pojištěného vozidla. Za tímto účelem mohou být vyžadovány další možnosti krytí, jako je komplexní pojištění nebo havarijní pojištění.